Aktuellt

Finansutskottet föreslår ja till nya regler för arbetslöshetsförsäkring och studiestöd

Publicerad: 7 april 2020 klockan 17.07

Med anledning av coronaviruset föreslår finansutskottet att riksdagen i huvudsak säger ja till regeringens förslag till extra ändringsbudget för 2020. Förslaget innebär bland annat lättnader i arbetslöshetsförsäkringen och slopat fribelopp för studiestöd. Det innebär också mer pengar till vissa myndigheter och organisationer.

Lättnaderna i arbetslöshetsförsäkringen innebär att det ska krävas färre arbetade timmar för att ha rätt till a-kassa. Reglerna ska också ändras så att den sökande får tillgodoräkna sig tre månader för varje månad personen har varit medlem. Det innebär att medlemsvillkoret kommer att uppfyllas redan efter tre månaders faktiskt medlemskap i en a-kassa. Dessutom höjs ersättningen till 1 200 kronor per dag under de första 100 dagarna och grundbeloppet höjs till 510 kronor per dag.

Förändringarna för studiestödet innebär att bland annat att fribeloppet i studiemedlet slopas. Det innebär bland annat att de studenter som börjar arbeta mer, exempelvis inom vården, inte blir av med sitt studiemedel. Det innebär också att personer som till exempel har blivit arbetslösa och börjar studera inte riskerar att bli utan studiemedel för att de har haft för hög inkomst.

A-kassornas administration bör förenklas

Eftersom arbetslösheten och varslen har ökat kraftigt under de senaste veckorna söker många medlemskap i arbetslöshetskassorna. Det riskerar att leda till långa handläggningstider. Finansutskottet förutsätter att regeringen arbetar intensivt med att hitta administrativa förenklingar och rutiner som kan minska handläggningstiderna så att de försäkrade får ersättning i rimlig tid.

Mer pengar till myndigheter och organisationer

Regeringen föreslår också ytterligare anslag till vissa myndigheter och organisationer. Det rör sig bland annat om: 

  • Högst 5 miljarder till Socialstyrelsen för att kunna säkra tillgången till skyddsutrustning, intensivvårdsutrustning och annat sjukvårdsmaterial. 
  • En miljard för att kunna testa fler personer för coronaviruset. 
  • 50 miljoner för att kunna möta ökade behov hos barn i utsatt situation. 
  • 50 miljoner för att möta ökade och ändrade behov hos våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer.

Effekterna på statens budget är osäkra

Regeringens förslag innebär att anslagen i statens budget ökar med 13,3 miljarder kronor 2020. Beräkningen av effekterna på statens budget mycket osäkra. Utskottet anser att åtgärderna trots det måste genomföras, men betonar att riksdagen har behov adekvata beslutsunderlag även i det exceptionella läge som nu råder.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Coronavirusets effekter på samhället innebär enligt regeringen sådana skäl och finansutskottet gör ingen annan bedömning.

Kontaktperson för media

Pär Elvingsson, utskottsråd i finansutskottet, telefon 08-786 42 68, e-post: par.elvingsson@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdag den 8 april.

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU56 Extra ändringsbudget för 2020 - Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter