Aktuellt

Förslag till ändrad ledningsorganisation för Riksrevisionen

Publicerad: 11 februari 2020 klockan 15.38

Riksrevisionen föreslås få en ny ledningsstruktur. Det innebär bland annat att myndigheten ska ledas av en enda riksrevisor som har ansvar för verksamheten inför riksdagen. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Vänsterpartiet har invändningar i två reservationer.

I dag leds Riksrevisionen av tre riksrevisorer. Nu har riksdagsstyrelsen föreslagit att Riksrevisionen ska få en ny ledningsstruktur. Det innebär att myndigheten inte längre ska ledas av tre riksrevisorer utan av en enda riksrevisor som har ansvar för verksamheten inför riksdagen.

Riksdagen ska enligt förslaget också utse en ställföreträdande riksrevisor, som får titeln riksrevisionsdirektör och som ska ha hand om den dagliga administrativa ledningen av myndigheten.

Riksrevisionen granskar statens verksamhet

Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Enligt det nya förslaget ska riksrevisorn samråda med riksrevisionsdirektören innan han eller hon inleder en granskning. Riksrevisorn får delegera till riksrevisionsdirektören att genomföra egna granskningsärenden.

Valet av riksrevisionsdirektör ska förberedas av konstitutionsutskottet (KU) och mandatperioden blir sju år, med möjlighet till omval. Samma formella krav gäller på riksrevisionsdirektören som på riksrevisorn. Riksrevisionsdirektören och riksrevisorn ska vidare ha liknande förutsättningar vad gäller till exempel självständigheten när de utför granskningar och villkoren för uppdraget.

Ändringarna av Riksrevisionens ledningsstruktur ska börja gälla den 1 april 2020. KU föreslår att riksdagen säger ja till riksdagsstyrelsens förslag.

Att ändra Riksrevisionens organisation innebär bland annat att riksdagsordningen måste ändras. KU föreslår att ändringen i riksdagsordningen antas genom ett beslut med kvalificerad majoritet. Det innebär i sin tur att minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter måste rösta ja till förslaget.

V har invändningar mot förslaget

Vänsterpartiet har invändningar mot förslaget i två reservationer. För det första vill partiet att riksdagen säger nej till riksdagsstyrelsens förslag, bland annat med motiveringen att en ledningsstruktur med bara en riksrevisor blir sårbar och ökar risken för att myndigheten kan uppfattas som politiskt färgad.

För det andra föreslår partiet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar riksdagsstyrelsen att återkomma med ett förslag till ledningsstruktur som innebär att en chefsriksrevisor och två riksrevisorer utses i stället.

Kontaktperson för media

Katarina Delin, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 43 26, e-post katarina.delin@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 19 februari.

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU6 Riksrevisionens ledningsstruktur (publiceras 14 februari)