Aktuellt

Förslag om ja till straffansvar för samröre med terroristorganisationer

Publicerad: 16 januari 2020 klockan 11.17

Regeringen har föreslagit att ett särskilt straffansvar införs för den som har samröre med en terroristorganisation. Det ska även bli straffbart att uppmana till samröre och att finansiera terroristorganisationer. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen. Utskottet vill också att riksdagen uppmanar regeringen att tillsätta en utredning som ska ta fram förslag om att det blir brottsligt att delta i terroristorganisationer.

Regeringen har lagt fram förslag till ändringar av flera lagar som handlar om terroristbrott och annan allvarlig brottslighet. Förslagen innebär bland annat att det införs ett särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation, om samröret syftar till att främja, stärka eller stödja organisationen. De former av samröre som lagändringen gäller är att

 • befatta sig med vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor och transportmedel för en terroristorganisation
 • upplåta lokal eller mark för en sådan organisation
 • lämna annat liknande stöd till en terroristorganisation.

Det ska även bli straffbart att uppmana till samröre och att rekrytera till terroristorganisationer. Vidare ska det bli straffbart att resa utomlands för att ha samröre med en terroristorganisation eller att finansiera en sådan organisation. Straffet för olovlig värvning ska skärpas.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 mars 2020. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Justitieutskottet vill också att riksdagen riktar en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att den så fort som möjligt ska tillsätta en utredning som får i uppdrag att ta fram förslag om att kriminalisera deltagande i terroristorganisationer. Förslaget till tillkännagivande har sitt ursprung i motioner från M, SD, KD och L.

Reservationer

Det finns flera invändningar och synpunkter på regeringens förslag i olika reservationer:

 • S, C, V och MP har invändningar mot förslaget till tillkännagivande. Partierna påpekar att det pågår en dialog mellan partierna inom den så kallade terrorismöverenskommelsen och att denna process inte bör föregripas.
 • V föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag, bland annat med motiveringen att den pågående terroristbrottsutredningens förslag bör inväntas innan riksdagen fattar beslut om nya regler på området.
 • SD och KD anser att fler former av samröre med terroristorganisationer ska kriminaliseras.
 • M, SD och KD anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om skärpta straff för samröre med terroristorganisationer.
 • M och KD anser att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om att deltagande i en militärliknande terroristorganisation ska kriminaliseras.
 • SD anser att regeringen bör tillsätta en utredning som ser över undantag från föreningsfriheten och den grundlagsstadgade föreningsfrihetens förhållande till samröresbrott.
 • SD vill också att det utreds om preventiva tvångsmedel kan användas för de brott som nämns i lagen och för samröresbrott.
 • C anser att regeringen bör definiera tydligare vad en terroristorganisation är.
 • C vill att regeringen återkommer till riksdagen med tydliggörande av hur omfattande undantagen för ringa fall av terroristbrott är tänkta att vara.

Kontaktperson för media

Erik Öström, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 48 28, e-post erik.ostrom@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 22 januari.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2019/20:JuU13 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation (publiceras 17 januari).