Aktuellt

Ja från finansutskottet till regeringens vårändringsbudget för 2020

Publicerad: 11 juni 2020 klockan 14.08

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för staten år 2020. Även regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken får godkänt av finansutskottet.

Sedan statens budget för år 2020 beslutades före årsskiftet har utbrottet av det nya coronaviruset fått stora konsekvenser för Sverige och världen. I regeringens förslag till vårändringsbudget för år 2020 finns ytterligare åtgärder för att minska coronavirusets effekter på den svenska ekonomin.

Regeringens förslag i vårändringsbudgeten innebär att statens budget för pågående år ökar med 60,3 miljarder kronor. Ungefär 41,6 miljarder av dessa medel beror på åtgärder med anledning av den pågående coronapandemin. Utgiftstaket för staten ska höjas till 1 742 miljarder kronor, vilket är en ökning med 350 miljarder kronor jämfört med vad som tidigare beslutats.

De största utgiftsökningarna gäller stöd till kommuner och regioner med 20,0 miljarder kronor, stöd vid korttidsarbete 17,1 miljarder, arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 7,5 miljarder samt tillskott till statliga bolag 3,3 miljarder kronor.

Regeringen föreslår också lagändringar som beräknas öka statens inkomster:

  • En begränsning av investeraravdraget i inkomstskattelagen införs. Denna ändring ska börja gälla den 1 augusti 2020.
  • Bestämmelserna om kemikalieskatt ändras så att det införs en beskattning av utländska säljare. Vissa lagändringar om kemikalieskatten ska börja gälla den 1 september 2020 och andra ändringar börjar gälla den 1 oktober 2020.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till vårändringsbudget för 2020. Sammantaget försämras statens budgetsaldo med 59,2 miljarder kronor och den offentliga sektorns finansiella sparande minskar med 55,3 miljarder kronor som en följd av regeringens förslag.

Utskottet föreslår ja till riktlinjerna för den ekonomiska politiken

Finansutskottet har också behandlat regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i vårpropositionen för år 2020 och föreslår att riksdagen godkänner dessa. Utskottet konstaterar att svensk ekonomi är stark och att Sverige har goda förutsättningar att hantera den lågkonjunktur som följer av coronapandemin.

Som en följd av de åtgärder som regeringen har vidtagit på grund av coronapandemin försvagas statens sparande 2020 och det blir en avvikelse från överskottsmålet, som är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande. Utskottet håller med regeringen om att denna avvikelse är motiverad för att stabilisera den svenska ekonomin och att den är förenlig med de finanspolitiska reglerna.

Finansutskottet håller med regeringen om att politiken ska inriktas på att begränsa spridningen av coronaviruset och att de ekonomiska konsekvenserna ska tryckas tillbaka. När smittspridningen tillåter ska reformarbetet fortsätta när det gäller arbetslösheten, klimatförändringarna, de växande behoven i välfärden, klyftan mellan stad och land, integrationen, kunskapsresultaten i skolan och brottsligheten. Reformarbetet ska fortsätta i enlighet med det så kallade januariavtalet, det vill säga den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Kontaktpersoner för media

Cecilia Kennergren, utskottshandläggare finansutskottet, telefon 08-786 55 32, e-post cecilia.kennergren@riksdagen.se.

Ann-Charlott Tunved, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 63 48, e-post ann-charlott.tunved@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Tisdag den 16 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken (publiceras 12 juni)

Finansutskottets betänkande 2018/19:FiU21 Vårändringsbudget för 2020 (publiceras 12 juni)