Aktuellt

Ja från finansutskottet till omställningsstöd för företag med minskad omsättning

Publicerad: 16 juni 2020 klockan 11.12

Företag som fått minskad omsättning till följd av spridningen av coronaviruset ska kunna få ett omställningsstöd. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om detta. Utskottet vill också att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med förslag som stärker enskilda näringsidkares möjligheter att överbrygga konsekvenserna av covid-19.

Regeringen har lämnat förslag till ytterligare åtgärder för att lindra effekterna i samhället av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. Ett ekonomiskt stöd, omställningsstöd, införs för företag som fått minskad omsättning till följd av spridningen av viruset. Enligt regeringen bör stödet omfatta företag som under mars och april 2020 fått en minskad nettoomsättning jämfört med samma månader 2019, på grund av covid-19. Fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet i Sverige och som är registrerade för F-skatt omfattas av stödet. Kravet på F-skatt gäller inte privatbostadsföretag och de stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som inte är skattskyldiga. Beslut om stöd fattas efter ansökan från företaget av Skatteverket och kommer företaget tillhanda via skattekontot. Om ett företag felaktigt fått stöd eller stöd utgått med ett för högt belopp måste företaget återbetala aktuellt belopp. Skatteverket får också omfattande utrednings- och kontrollmöjligheter.

Regeringen föreslår att reglerna om omställningsstöd börjar gälla den 22 juni 2020.

Utskottet vill se åtgärder till stöd för enskilda näringsidkare

Med hänsyn till de betydande belopp som de beslutade stödåtgärderna till företag innebär anser finansutskottet att regeringen skyndsamt och fortlöpande bör granska vilken påverkan de sammanlagda stödåtgärderna har på företagen. Förutsättningarna att ta del av de olika stödåtgärderna för företagen kan dock variera. Även om många viktiga åtgärder vidtagits för att mildra krisens konsekvenser anser utskottet att regeringen bör återkomma med förslag till åtgärder som stärker de enskilda näringsidkarnas möjligheter att överbrygga konsekvenserna av covid-19. Utskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Ändringar i statens budget för 2020

Regeringen har också lämnat förslag till ändringar i statens budget för 2020. Förslagen innebär att utgifterna i budgeten ökar med 51,2 miljarder kronor. Ökningen består i huvudsak av finansieringen av omställningsstödet (39 miljarder kronor), ökad testning och smittspårning (5,9 miljarder kronor) och ökade generella statsbidrag till kommuner och regioner (6 miljarder kronor). Utgiftsökningarna försämrar statens finansiella sparande med 51,2 miljarder kronor och ökar statens lånebehov med motsvarande belopp.

Därtill föreslår regeringen statliga garantier till dels EU för lån till medlemsstater, SURE, dels Europeiska investeringsbanken för en garantifond för stöd till företag.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja även till regeringens förslag om detta.

SD, V och KD reserverar sig

Sverigedemokraterna anser att det är positivt med ett omställningsstöd till företag men vill att regeringen utvärderar tidsbegränsningen av stödet. Att stödet endast kompenserar för en minskad omsättning i mars och april är otillräckligt, anser partiet. SD vill också att regeringen utvärderar reglerna för vinstutdelning i förhållande till de särskilda förutsättningar som gäller för så kallade 3:12-företag. Vidare vill SD att riksdagen säger nej till förslaget om en statlig garanti till EU för lån till medlemsstater, SURE.

Vänsterpartiet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om omställningsstöd. Partiet anser att stödet i sin nuvarande form är en oproportionell överföring av skattemedel till kapitalägare. Regeringen bör återkomma med förslag på ett stöd som enbart ska gå till små och medelstora företag. V är även kritiskt till regeringens förslag om statliga garantier till EU för lån till medlemsstater, SURE, och vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om detta.

Kristdemokraterna anser att tidsramen för omställningsstödet är för snäv och att den riskerar att missa månader av kraftiga fall i omsättningen. Regeringen bör därför utvärdera sin bedömning av stödperiodens längd och snarast lämna besked om en eventuell förlängning. KD tycker vidare att medlemsavgifter, gåvor och bidrag bör ingå i underlaget för omställningsstöd för ideella föreningar, stiftelser och trossamfund och efterlyser en utvärdering av konsekvenserna av reglerna i denna del. En sådan utvärdering vill KD se även vad gäller privat och idéburen verksamhet som finansieras av allmänna medel.

Kontaktperson för media

Ann-Charlott Tunved, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 42 72, e-post ann-charlott.tunved@riksdagen.se

Malcolm Pettersson, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 57 55, e-post malcolm.pettersson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdag den 17 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU61: Extra ändringsbudget för 2020 - Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset (publiceras 16 juni)