Aktuellt

Extra ändringsbudget: Förslag till fler åtgärder på grund av coronaviruset

Publicerad: 2 juni 2020 klockan 13.16

Regeringen har föreslagit ytterligare åtgärder för att lindra de ekonomiska effekterna i samhället av det nya coronaviruset och skapa möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, SD och KD har synpunkter i tre reservationer.

Spridningen av det nya coronaviruset har på kort tid fått stora konsekvenser för samhället och den ekonomiska tillväxten. För att lindra de negativa effekterna har regeringen därför lagt fram flera förslag till ytterligare åtgärder.

Regeringens förslag innebär att de anvisade medlen i statens budget för år 2020 ökar med 23,7 miljarder kronor. Bland annat ska mer pengar i budgeten gå till ersättning för höga sjuklönekostnader, sjukpenning, bidrag till att hålla igång kollektivtrafiken samt bidrag till folkhälsa och sjukvård.

De ökade utgifterna innebär att statens budget försämras med 23,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 0,5 procent av bruttonationalprodukten, BNP. Statens behov av att låna ökar med motsvarande belopp.

Tillfälligt bidrag till barnfamiljer med låga inkomster

Regeringen föreslår ett tidsbegränsat tilläggsbidrag inom bostadsbidraget till barnfamiljer med låga inkomster. Detta tilläggsbidrag ska lämnas som ett separat bidrag utanför beräkningen av det vanliga bostadsbidraget. Denna lagändring ska gälla från och med den 1 juli till och med 31 december 2020.

Vissa regler om studiestartstöd ändras

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om att studerandes inkomster vid extraordinära händelser i fredstid ska beaktas på ett annat sätt än vad som normalt gäller vid beslut om studiestartstöd. Denna lagändring ska börja gälla den 1 juli 2020.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas, som är det vanliga.

Regeringen får bara lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Coronavirusets effekter på samhället innebär enligt regeringen sådana skäl och finansutskottet gör ingen annan bedömning.

M, SD och KD har synpunkter i tre reservationer

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har synpunkter på regeringens förslag i tre reservationer.

M vill att mer pengar bör tillföras för att möjliggöra satsningar på infrastruktur, utöver det som regeringen föreslår.

SD är övervägande positiva till regeringens förslag men anser att en del andra avvägningar och prioriteringar hade varit önskvärda. Till exempel anser SD att karensavdraget bör slopas helt och att en del av de ökade anslagen till hälsovård, sjukvård och social omsorg särskilt ska riktas för att förhindra fortsatt smittspridning inom äldreomsorgen.

KD stödjer i stort regeringens förslag men anser också riksdagen bör rikta några uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Till exempel bör regeringen utvärdera de föreslagna förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen bör också utvärdera förslaget om ett tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer inom bostadsbidraget och överväga att förbättra och höja bostadsbidraget permanent.

Kontaktperson för media

Hans Hegeland, utskottsråd i finansutskottet, telefon 08-786 47 26, e-post hans.hegeland@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdag 3 juni.

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU60 Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter