Aktuellt

Utbildningsutskottet föreslår ja till utökade möjligheter för distans- och fjärrundervisning

Publicerad: 5 juni 2020 klockan 12.18

Regeringen har föreslagit ändringar i skollagen som ger större möjligheter till distans- och fjärrundervisning på både grundskole- och gymnasienivå. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, SD, V och KD reserverar sig mot delar av förslaget.

Fjärrundervisning och distansundervisning är två närbesläktade men inte synonyma begrepp. Fjärrundervisning innebär enligt skollagens definition att lärare och elev interagerar med hjälp av informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid, exempelvis videosamtal. Distansundervisning innebär enligt regeringens förslag att elever och lärare är åtskilda i både rum och tid och får även kombineras med fjärr- och närundervisning.

Fjärrundervisning ska få användas i fler ämnen än i dag

I dag får fjärrundervisning bara anordnas inom ett fåtal ämnen och under förutsättning att det inte finns någon behörig lärare på skolan. Regeringen föreslår att fjärrundervisning framöver ska få användas i alla ämnen utom de praktisk-estetiska, under förutsättning att skolan trots upprepade försök inte lyckas anställa en behörig lärare, eller om antalet elever i ämnet är så litet att det medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen.

Distansundervisning föreslås kunna användas på grundskolenivå för en elev som inte kan delta i närundervisning på grund av att hen har en dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. På gymnasienivå föreslås distansundervisning även vara tillåten för en elev som av andra särskilda skäl inte kan vara med på de vanliga lektionerna.

Regeringens förslag omfattar även grundsärskolan, gymnasiesärskolan, specialskolan och sameskolan.

Viss undervisning får utföras på entreprenad

Regeringen har sett över skollagens kapitel om entreprenad och föreslår att bland annat fjärr- och distansundervisning ska kunna överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

Ändringarna i skollagen föreslås börja gälla den 1 augusti 2020. De nya bestämmelserna föreslås börja tillämpas på utbildning och annan verksamhet som påbörjas efter den 30 juni 2021.

M, SD, V och KD har invändningar mot förslaget

  • Moderaterna invänder mot delar av förslaget och redovisar sina ståndpunkter i tre egna reservationer. Partiet vänder sig bland annat emot begränsningen av antalet ämnen där fjärrundervisning är tillåtet samt att regeringen ska kunna meddela föreskrifter om begränsning av i gruppstorlek vid fjärrundervisning.
  • Även Sverigedemokraterna invänder mot förslaget i tre reservationer. Partiet vänder sig exempelvis emot de delar som rör distansutbildning och ser där en risk för ett ökande problem med utanförskap och så kallade hemmasittare.
  • Vänsterpartiet menar att distans- och fjärrundervisning endast bör vara tillåtet i modersmål, moderna språk och integrerad samisk undervisning.
  • I Kristdemokraternas två reservationer efterlyser partiet en större flexibilitet i undervisningen och vill bland annat att det ska vara möjligt att kombinera fjärrundervisning med klassrumsundervisning vid samma tillfälle.
  • Slutligen lämnar Moderaterna och Kristdemokraterna en gemensam reservation där de bland annat vill ta bort begränsningen för praktisk-estetiska ämnen som de anser delvis bör kunna undervisas på distans.

Kontaktperson för media

Catarina Molin, föredragande utbildningsutskottet, telefon 08-786 42 48, e-post: catarina.molin@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 16 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU23 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad (Publiceras 8 juni)