Aktuellt

Civilutskottet säger ja till fler åtgärder för att underlätta bolags- och föreningsstämmor

Publicerad: 12 maj 2020 klockan 14.51

Regeringen har föreslagit att det ska införas tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- och föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. SD ställer sig bakom regeringsförslaget men har förslag till ytterligare åtgärder i en reservation.

Spridningen av det nya coronaviruset försvårar för aktieägare och föreningsmedlemmar att träffas och påverkar därmed möjligheterna för bolag och föreningar att hålla stämmor. Därför har regeringen föreslagit att det ska införas tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- och föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande.

Förslaget innebär att en stämma ska kunna hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller genom att aktieägarna eller medlemmarna bara deltar genom poströstning. Om en stämma hålls med enbart poströstning ska aktieägare och medlemmar kunna ta tillvara även sina andra rättigheter via post. Det sistnämnda innebär till exempel att aktieägare då ska få möjlighet att ta ställning till om något eller några av ärendena på dagordningen ska bordläggas och behandlas vid ett senare tillfälle, som aktieägarna ska ha rätt att närvara vid.

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 18 maj 2020. Reglerna gäller även bland annat bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, bankaktiebolag, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag. De kompletterar regler som redan har införts nyligen för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

SD har synpunkter på regeringens förslag

Sverigedemokraterna ställer sig bakom regeringens förslag om tillfälliga möjligheter att hålla bolags- och föreningsstämmor utan fysiskt deltagande. Partiet anser dock att bolag också kan ha nytta av en förlängd tidsfrist för att hålla stämma. Därför vill partiet att riksdagen riktar en uppmaning till regeringen, ett tillkännagivande, om att den ska undersöka möjligheten att förlänga tidsfristen för att hålla bolags- och föreningsstämmor.

Kontaktperson för media

Emma Hellman, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 52 93, e-post emma.hellman@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Torsdagen den 14 maj.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU29 Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor (publiceras 12 maj)