Aktuellt

Extra ändringsbudget: Förslag om förstärkt korttidspermittering och flera nya åtgärder

Publicerad: 26 maj 2020 klockan 14.36

Uppdaterad: 26 maj 2020 klockan 14.59

Regeringen har föreslagit ytterligare åtgärder för att dämpa de negativa samhällseffekterna av det nya coronavirusets spridning. Förslagen gäller bland annat anpassningar av reglerna vid korttidspermitteringar och tillfälliga anstånd, samt effektivare kontroller för att motverka fusk med stödinsatserna. Ett enigt finansutskott ställer sig bakom regeringens förslag och vill även att riksdagen ska uppmana regeringen att utvidga förslaget om slopad förmånsbeskattning. SD och KD står bakom förslaget men vill att regeringen utvärderar det på några punkter.

Riksdagens finansutskott håller med regeringen om att fler insatser behövs för att mildra coronavirusets effekter på samhällsekonomin och näringslivet. Finansutskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till förslaget om en sjätte ändringsbudget som bland annat omfattar följande åtgärder:

  • Stödet vid korttidspermitteringar förstärks under perioden 1 maj–31 juli så att en anställd kan gå ner i tid med 80 procent och få en löneminskning med 12 procent. För att komma åt eventuellt fusk med korttidspermitteringar får Tillväxtverket och Skatteverket även ökade resurser för att göra kontroller hos arbetsgivare som ansökt om stödinsatser.
  • Förmånsbeskattningen tas tillfälligt bort för fri parkering vid arbetsplatsen samt för gåvor till anställda till ett värde av max 1 000 kronor per anställd.
  • Reglerna för uppskjutna skatteinbetalningar, så kallade anstånd, för företag ändras. Anståndsavgiften sänks till 0,2 procent av beviljat belopp och de första sex månaderna blir avgiftsfria.
  • På Skatteverket utökas möjligheterna att utbyta information mellan olika enheter på myndigheten. Det syftar till att förebygga och upptäcka brott men också till att skattebesluten ska bli mer korrekta, att uppgifter i folkbokföringen bättre ska återspegla verkligheten och att id-kort kan utfärdas på ett korrekt sätt.

Utgifterna ökar med totalt 76 miljarder

Regeringen föreslår en ökning av utgifter i statens budget med totalt 76 miljarder kronor. Det mesta av den summan finansierar korttidspermitteringarna men där ryms också resurser till Skatteverket, Tillväxtverket, samt till ett antal museer och scenkonstinstitutioner för stöd vid uteblivna biljettintäkter.

Med regeringens förslag beräknas inkomsterna till staten minska med 0,4 miljarder. Främst till följd av den sänkta anståndsavgiften.

Utskottet vill se en utvidgning av den slopade förmånsbeskattningen

Utöver regeringens förslag om att tillfälligt ta bort förmånsbeskattning för fri parkering och gåvor till anställda vill finansutskottet se en slopad förmånsbeskattning av fria måltider för personal i vård- och omsorgsverksamhet, samt för transporter till och från arbetet för samma grupp arbetstagare.

Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om det.

SD och KD efterlyser fler åtgärder

  • Sverigedemokraterna står bakom regeringens förslag men tycker att det bör utvärderas på några punkter: Partiet anser att anståndsavgiften bör tas bort helt och hållet under krisen samt att den effektiva räntan vid anstånd därmed bör vara 1,25 procent. Partiet anser även att det borde vara möjligt att minska arbetstiden med 100 procent vid korttidspermittering. Vidare vill Sverigedemokraterna se en utvärdering av kontrollåtgärderna som införs mot missbruk av stödinsatserna.
  • Även Kristdemokraterna ställer sig bakom regeringens förslag men vill se en utvärdering av förstärkningen av korttidspermitteringen. Partiet anser att det bör bli möjligt att minska arbetstiden med 90 procent.

Kontaktpersoner för media

Camilla Holmén, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 43 42, e-post: camilla.holmen@riksdagen.se

Malcolm Pettersson, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 57 55, e-post: malcolm.pettersson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 27 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU59
Extra ändringsbudget för 2020 - Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset