Aktuellt

Förslag om ja till en första klimatpolitisk handlingsplan

Publicerad: 28 maj 2020 klockan 09.25

Regeringen har presenterat en första klimatpolitisk handlingsplan med åtgärder för att minska utsläppen i Sverige och nå nationella och globala klimatmål. Fokus ska ligga på att integrera klimatfrågan i flera politikområden. Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag. M, SD, V och KD reserverar sig mot delar i förslaget.

Som ett led i att uppfylla målen i det så kallade Parisavtalet beslutade riksdagen 2017 om ett klimatpolitiskt ramverk som bland annat innehåller kort- och långsiktiga klimatmål. Det långsiktiga målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Regeringens klimatpolitiska handlingsplan ska visa hur regeringens politik bidrar till att nå målen.

Klimat ska genomsyra fler politikområden

Enligt regeringen är klimatutvecklingen oroande. Därför behöver aktörer inom alla samhällsområden och på alla nivåer bidra för att nationella och globala klimatmål ska kunna nås. I handlingsplanen föreslår regeringen att inriktningen för det klimatpolitiska arbetet övergripande ska handla om att öka ansträngningarna för att integrera klimatpolitiken i alla relevanta politikområden. Planen innehåller över 100 åtgärder som ska genomföras under mandatperioden. Konkret innebär det att

  • all relevant lagstiftning ses över så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag på flera områden i samhället
  • regeringen vid nästa översyn av olika samhällsmål vid behov omformulerar målen så att de är förenliga med klimatmålen
  • konsekvensanalyser av effekter för klimatet genomförs och ingår i beslutsunderlag inom relevanta politikområden.

Utskottet välkomnar regeringens inriktning för klimatpolitiken. Utskottet delar också regeringens bedömningar av de förändringar och åtgärder som behöver göras för att nå klimatmålen.

Utskottet har även behandlat följdmotioner och motioner från allmänna motionstiden 2019 som handlar om klimatpolitik. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till dem.

Flera partier har invändningar

Moderaterna står bakom regeringens förslag om att klimatpolitiken behöver integreras i fler politikområden, men med vissa justeringar. Enligt partiet ska inte samhällsmålen underordnas klimatmålen, de ska i stället ska samordnas. Dessutom bör regelverket bli tydligare så att konsekvensanalyser även innehåller eventuella globala effekter på klimatet inom relevanta politikområden.

Även Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har reservationer som rör olika delar av innehållet i handlingsplanen. Det gäller bland annat hur och när en översyn av samhällsmålen ska ske.

Kontaktperson för media

Sigrid Malmström, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 58 23, e-post sigrid.malmstrom@riksdagen.se .

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt tisdag den 9 juni, beslut onsdag den 10 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottet

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2019/20:MJU16 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan  (publiceras 2 juni)