Aktuellt

Utbildningsutskottet föreslår ja till ändringar av komvux

Publicerad: 28 maj 2020 klockan 15.41

Utbildningsutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar av den kommunala vuxenutbildningen (komvux). Syftet med förslagen är bland annat att komvux i högre grad ska bidra till arbetslivets behov av kompetens och bättre möta vuxnas behov av utbildning i olika skeden av livet. M, SD, C, V och KD reserverar sig mot olika delar av regeringens förslag.

Regeringen har lagt fram flera förslag till ändringar i skollagen som gäller den kommunala vuxenutbildningen, komvux:

  • Det övergripande målet för komvux ska kompletteras så att det framgår att utbildningen också ska vara en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en bra grund för elevernas fortsatta utbildning.
  • Regeln för prioriteringar inom komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ska ändras så att de personer som har störst behov av utbildning prioriteras. Det betyder att inte bara de som har minst utbildning ska prioriteras vid urval till utbildningen utan också till exempel arbetslösa och vuxna som behöver byta yrke.
  • Särskild utbildning för vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada (särvux) ska inte längre vara en egen skolform utan ska ingå i skolformen komvux och dessutom byta namn. Det innebär att komvux utökas med två delar: komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.
  • En förenklad betygsskala införs inom komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i svenska för invandrare (sfi). Ett syfte är att minska arbetsbördan för lärarna och öka genomströmningen.
  • Ett komvuxarbete ska ersätta gymnasiearbetet för att göra reglerna för gymnasieexamen i komvux mer flexibla.

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. De lagändringar som innebär att målet för komvux kompletteras och att särvux blir en del av komvux ska börja gälla den 1 juli 2020. De lagändringar som innebär en ny betygsskala i delar av komvux ska börja gälla den 1 januari 2022. Övriga lagändringar börjar gälla den 1 juli 2021.

Reservationer

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna har olika invändningar mot regeringens förslag i sju reservationer.

M är emot förslaget om en sammanslagning av komvux och särvux. Dels ska kommunerna inte behöva omorganisera sina skolorganisationer i ett läge där komvux är under press att leverera utbildningar, dels saknas statistik och analys av skolformen särvux. Vad gäller mål för komvux anser M att målet måste vara att ge vuxna de verktyg som är nödvändiga för att kunna fungera både i arbets- och i samhällslivet. De andra mål som regeringen föreslår är snarare medel för att nå den överordnade målsättningen. M säger också nej till förslaget om ett förenklat betygssystem. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till ny målsättning och ett sammanhållet betygssystem, anser partiet.

SD är i grunden positiva till möjligheten att kunna omskola sig senare i livet, men anser att regeringens förslag innebär att ambitionen med vuxenutbildningen sänks och att riksdagen bör säga nej till förslagen. Till exempel anser partiet att det finns en risk att vissa målgrupper får stå tillbaka för andra med regeringens förslag, att det är ett misstag att låta särvux upphöra som särskild skolform och att förslagen om förenklad betygsskala och att göra om gymnasiearbetet till ett komvuxarbete sänker kunskapskraven.

C är positiva till de förslag som syftar till att förbättra möjligheterna för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning att uppnå högskolebehörighet, men anser att frågan bör utredas ytterligare och att regeringen särskilt ska se över hur tillgången till eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras.

KD har förståelse för förslaget att särvux ska ingå i komvux, men anser bland annat att det finns risk att en redan utsatt grupp ska marginaliseras. Partiet anser därför att frågan bör följas noga och utvärderas två år efter att förslaget börjar gälla.

V är positiva till regeringens förslag om att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras, men anser att det utifrån rådande läge inte går att vänta ett år på den lagändringen. Partiet föreslår att reglerna om prioriteringar bör börja gälla den 1 januari 2021.

Kontaktperson för media

Mimmi Lapadatovic, föredragande i utbildningsutskottet, telefon: 08-786 42 39, e-post: mimmi.lapadatovic@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdag 3 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU22 Komvux för stärkt kompetensförsörjning