Aktuellt

Tidsfristerna för personligt betalningsansvar i aktiebolag bör ses över

Publicerad: 7 maj 2020 klockan 13.40

Regeringen bör snarast möjligt göra en översyn av de tidsfrister i aktiebolagslagen som gäller för personligt betalningsansvar för bolagsföreträdare. Detta för att undvika att livskraftiga bolag avvecklas i onödan i och med spridningen av det nya coronaviruset. Det tycker civilutskottet som vill att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen. S, V och MP reserverar sig mot förslaget.

Normalt ansvarar inte aktieägare personligen för bolagets skulder men det finns bestämmelser som innebär att bolagsföreträdare under vissa omständigheter kan bli personligt betalningsansvariga. Det gäller bland annat om bolagets tillgångar sjunker till under hälften av det registrerade aktiekapitalet och styrelsen inte har upprättat en kontrollbalansräkning och kallat till en kontrollstämma inom vissa tidsfrister. Syftet med bestämmelserna är att säkerställa att det finns en gräns för hur långt en förlustbringande verksamhet får drivas.

Utskottet konstaterar att bestämmelserna om aktiekapital och personligt betalningsansvar fyller en funktion, bland annat som skydd för borgenärer och som spärr mot oseriöst företagande. Samtidigt kan det inte uteslutas att det går att tillfälligt förlänga tidsfristerna utan att det i allt för hög grad motverkar syftet med regleringen.

Vill motverka avveckling av livskraftiga företag

Den pågående pandemin har resulterat i att både små och stora företag allt oftare får likviditetsproblem. De tidsfrister som gäller för de åtgärder som ska genomföras vid kapitalbrist kan leda till att bolagsföreträdare väljer att avveckla företaget av rädsla för att annars drabbas av ett personligt betalningsansvar. Enligt utskottet är det viktigt att undvika att livskraftiga företag tvingas bort i ett för tidigt skede på grund av den nuvarande extraordinära situationen.

Utskottet föreslår därför att riksdagen uppmanar regeringen att snarast möjligt ta initiativ till en översyn med tillfällig inriktning av tidsfristerna för personligt betalningsansvar i aktiebolagslagen och skyndsamt återkomma till riksdagen om detta.

Ett utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget om tillkännagivandet är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

S, V och MP reserverar sig

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget. Enligt partierna riskerar en ändring av tidsfristerna bland annat att leda till ett försämrat skydd för borgenärerna. De anser vidare att det rör sig om ett komplext regelverk som bör ses över i ett större sammanhang.

Kontaktperson för media

Rebecca Heinemann, föredragande civilutskottet, telefon 08-786 48 22, e-post: rebecca.heinemann@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 14 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2019/20:CU28  Personligt betalningsansvar i aktiebolag (publiceras 11 maj)