Aktuellt

Förslag: Ny lag ska ge regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter kring skolverksamheter

Publicerad: 18 mars 2020 klockan 18.40

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen beslutar om en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid.

Lagen innehåller bestämmelser som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet. Den nya lagen ger även regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.

I båda fallen gäller dock att berörda huvudmän fortfarande måste erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Lagen föreslås börja gälla den 21 mars 2020. Utskottet föreslår att ärendet avgörs trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas, som är det vanliga.

Ett utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget om en ny lag har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ. Ett utskottsinitiativ betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på en proposition eller en motion.

Kontaktperson för media

Cecilia Nordling, kanslichef utbildningsutskottet, telefon 08- 786 42 42, e-post cecilia.nordling@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Torsdagen den 19 mars. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU25 Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid (publiceras 19 mars)