Aktuellt

KU föreslår uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin

Publicerad: 12 november 2020 klockan 13.42

Konstitutionsutskottet anser att riksdagens arbete under coronapandemin bör följas upp. Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar riksdagsstyrelsen att ta initiativ till en uppföljning som ska presenteras senast hösten 2021.

Coronapandemin har ställt Sveriges riksdag och det parlamentariska arbetet inför nya utmaningar. Redan i ett tidigt skede gjordes insatser för att säkerställa att riksdagen ska kunna genomföra sina huvuduppgifter trots att inte alla riksdagsledamöter kan arbeta på plats och för att minska risken för smittspridning.

Exempel på insatser är att endast 55 av riksdagens 349 ledamöter deltar när riksdagen fattar beslut i kammaren samt förändrade och anpassade arbetssätt i utskotten, EU-nämnden och Riksdagsförvaltningen.

Fokus på beslutsfattande, ledamöternas förutsättningar och förvaltningens service

Konstitutionsutskottet, KU, tycker att riksdagens arbete under coronapandemin bör följas upp och föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar riksdagsstyrelsen att ta initiativ till en sådan uppföljning. Enligt förslaget ska en parlamentariskt sammansatt kommitté genomföra uppföljningen och presentera sitt resultat senast under hösten 2021.

Uppföljningen bör i första hand gälla åtgärder och beslut under 2020 och fokusera på tre perspektiv: riksdagen som beslutsorgan, riksdagsledamöternas förutsättningar att utöva riksdagsuppdraget och Riksdagsförvaltningens stöd och service.

Viktiga lärdomar inför framtida extraordinära händelser

Enligt utskottet är det bland annat viktigt att följa upp hur arbetet med lagstiftning, budget, kontroll och EU-frågor fungerat i kammaren, utskotten och EU-nämnden samt hur ledamöternas kontakter med riksdagsgrupp, partikansli, väljare och intresseorganisationer fungerat. En annan viktig fråga för uppföljningen är hur förvaltningen utfört det stöd och den service som har en direkt koppling till den parlamentariska processen och ledamotskapet.

Den kunskap och de lärdomar som uppföljningen ger kan användas för att bedöma behovet av eventuella förändringar i riksdagens arbets- och beslutsprocesser vid extraordinära händelser som en pandemi.

Utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget om tillkännagivande har sin grund i ett utskottsinitiativ. Det innebär att ett utskott på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagsbeslut. Förslaget kommer alltså inte från en proposition från regeringen eller en motion från ledamöter, vilket annars är det vanliga.

Kontaktpersoner för media

Jenny Jonasson, föredragande konstitutionsutskottet, telefon: 08-786 51 18, e-post: jenny.jonasson@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 18 november. Debatten sänds via webb-tv.

Riksdagens webb-tv

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

Konstitutionsutskottets bet 2020/21:KU13 Uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin (publiceras 13 november)