Aktuellt

Finansutskottet föreslår ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen för 2021

Publicerad: 19 november 2020 klockan 12.33

Finansutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2021. Budgetpropositionen bygger på en politisk överenskommelse mellan S, C, L och MP. Övriga partier reserverar sig mot förslaget.

Utgifterna i regeringens förslag till budget för 2021 beräknas uppgå till 1 173 miljarder kronor och inkomsterna beräknas till 1 106 miljarder kronor. Det innebär ett underskott i statens budget på 67 miljarder kronor för 2021.

Finansutskottet föreslår också att riksdagen i huvudsak säger ja till lagförslagen om ändringar i skatteregler i budgetpropositionen för 2021 och säger ja till förslaget om utgiftstaket för staten som är 1 743 miljarder kronor för år 2020, 1 695 miljarder för 2021, 1 634 miljarder för 2022 och 1 539 miljarder för 2023.

Coronapandemin har fått stora konsekvenser både i Sverige och i omvärlden. Finansutskottet noterar att en viss återhämtning har skett i svensk ekonomi, men också att det väntas dröja till slutet av 2021 innan tillväxten i ekonomin är tillbaka på samma nivå som före virusutbrottet.

Sverige har goda offentliga finanser för att hantera konsekvenserna av pandemin. Finansutskottet delar regeringens bedömning om en fortsatt expansiv finanspolitik för att så snabbt som möjligt ta Sverige ur lågkonjunkturen.

En budget för att ta Sverige ur krisen och bekämpa samhällsproblemen

Finansutskottet ställer sig bakom regeringens inriktning på den ekonomiska politiken. Fler ska komma i arbete, takten i klimatomställningen ska öka, välfärden ska stärkas, företagens villkor och konkurrenskraft ska förbättras, integrationen ska gå snabbare, brottslighet ska bekämpas och sammanhållningen mellan stad och land ska öka. Åtgärder ska genomföras för att återstarta ekonomin samtidigt som samhällsproblemen ska bekämpas med långsiktiga reformer.

Genom gröna investeringar, mer pengar till välfärden och skattesänkningar på jobb och företagande ska fler människor komma i arbete samtidigt som möjligheterna till omställning på arbetsmarknaden ska förbättras.

Några av de utvecklingsområden som anges i budgetpropositionen:

  • Fler ska få möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. Bland annat tillförs Arbetsförmedlingen ökade resurser, Kunskapslyftet förstärks och rutavdraget utvidgas med fler tjänster samtidigt som taket för avdraget höjs.
  • Sverige ska gå före och visa att en fossilfri värld är möjlig. Bland annat förlängs Klimatklivet och ett grönt skatteavdrag införs för privatpersoner vid installation av grön teknik.
  • Välfärden ska stärkas. Bland annat genom mer resurser till kommunerna.
  • Läraryrket ska stärkas genom bättre möjligheter till kompletterande pedagogisk utbildning för akademiker och fortsatt utveckling av ett professionsprogram för lärare och rektorer
  • Hela landet ska ges möjlighet att växa. Ett landsbygdspaket införs med satsningar för en livskraftig landsbygd och konkurrenskraftiga gröna näringar, fler jobb och växande företag.
  • Sverige ska vara ett tryggt land för alla. Bland annat tillförs Kriminalvården ökade resurser.

I ett första steg föreslår nu finansutskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ramarna i statens budget för 2021. Det beslutet kommer att vara styrande när riksdagen i nästa steg beslutar om anslagen för de 27 utgiftsområdena i budgeten.

M, SD, V och KD säger nej till förslagen om statens budget 2021

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna säger nej till finansutskottets förslag i olika reservationer.

Partiernas reservationer med alternativa budgetförslag redovisas i betänkandet 2020/21:FiU1 Statens budget 2021 – rambeslutet. Där redovisas också regeringens förslag i sin helhet.

Dokument

Betänkande 2020/21: FiU1 Statens budget 2021 - rambeslutet

Kontaktpersoner för media

Ann-Charlott Tunved, föredragande finansutskottet, telefon 08-786 63 48, e-post ann-charlott.tunved@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Onsdagen den 25 november.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter