Aktuellt

Utskott vill att regeringen utreder helt statligt ansvar för personlig assistans

Publicerad: 20 november 2020 klockan 09.51

Regeringen bör tillsätta en utredning som har ett statligt helhetsansvar för personlig assistans som mål. Det anser socialutskottet, som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande till regeringen om detta. S, C, L och MP har invändningar mot förslaget.

Den så kallade LSS-utredningen lämnade sitt betänkande Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen den 10 januari 2019. Ett av utredningens förslag är att staten ska ta över hela ansvaret för den personlig assistansen.

Socialutskottet anser att rätten till personlig assistans måste värnas. I dag är huvudmannaskapet delat mellan stat och kommun, något som skapar problem. Staten och kommunerna gör ibland olika bedömningar när det gäller personers rätt till personlig assistans eller assistansersättning och bedömningarna har framstått som rättsosäkra. Det har skapat oro hos sökande och en misstro mot systemet.

Socialutskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att den ska tillsätta en utredning som har ett statligt helhetsansvar för personlig assistans som målsättning.

Nya regler före mandatperiodens slut

Den utredning som regeringen bör tillsätta ska lämna förslag som ökar rättssäkerheten och kontinuiteten för personer som har behov av personlig assistans. Utredningen ska se till att de personer som i dag har ett kommunalt beslut om personlig assistans behåller sin rätt till assistans när staten blir ensam huvudman. De ska också omfattas av det rådande omprövningsstoppet för assistansersättning.

Utredningen ska presentera lagförslag för regeringen senast under våren 2022 och regeringen ska återkomma med lagförslag till riksdagen så att de kan börja gälla före den pågående mandatperiodens slut.

Ett initiativ från utskottet

Förslaget om tillkännagivande har sin grund i ett utskottsinitiativ. Det innebär att ett utskott på eget initiativ lägger fram ett förslag till riksdagsbeslut. Förslaget kommer alltså inte från en proposition från regeringen eller en motion från riksdagsledamöter, som annars är det vanliga.

S, C, L och MP har synpunkter i en reservation

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet anser inte att ett tillkännagivande behövs. I en reservation skriver partierna att det delade huvudmannaskapet för personlig assistans skapar problem och att det bara bör vara en huvudman för insatsen. Men partierna anser också att det är nödvändigt att samtidigt se över hur rätten till personlig assistans ska definieras och bedömas.

Partierna skriver att ett direktiv till en utredning som ska se över huvudmannaskapet för närvarande förbereds av regeringen och utredningen beräknas börja arbeta under det första kvartalet 2021. Därför behövs inte något tillkännagivande i frågan.

Kontaktperson för media

Johanna Huitfeldt, utskottsråd socialutskottet, telefon 08-786 48 70, e-post johanna.huitfeldt@riksdagen.se.

Preliminär dag för debatt och beslut

Torsdagen den 26 november.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans