Aktuellt

Utskott vill underlätta återgång i arbete för den som nekats sjukpenning

Publicerad: 27 november 2020 klockan 08.49

Regeringen bör snarast ta ett helhetsgrepp för att underlätta återgång till arbete för den som nekats sjukpenning. Det menar riksdagens socialförsäkringsutskott och föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Riksrevisionen har granskat om processen för återgång i arbete vid nekad sjukpenning fungerar effektivt. Bakgrunden är bland annat att antalet personer som behöver hjälp till arbete efter en sjukskrivning har ökat, till följd av fler avslagsbeslut på ansökan om sjukpenning.

Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer

I granskningen har Riksrevisionen tittat på några stora statliga arbetsgivare och dragit slutsatsen att det finns brister i rutinerna hos samtliga av dem. Bland annat lever arbetsgivarna inte alltid upp till kravet att upprätta en plan för återgång till arbetet efter sjukskrivning. I en tredjedel av ärendena saknas en sådan plan helt.

Granskningen visar också att Försäkringskassan saknar information om arbetsgivarens insatser i ungefär en fjärdedel av de granskade ärendena. Riksrevisionen rekommenderar därför Försäkringskassan att se till att myndigheten har information om arbetsgivarens insatser i god tid, exempelvis genom att begära in en plan för återgång i arbete.

En annan iakttagelse är att Försäkringskassan informerar de försäkrade om att det krävs att de skriver in sig som aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen för att säkra den ekonomiska tryggheten om de inte kan återgå i ordinarie arbete. De försäkrade verkar dock inte alltid ta till sig informationen. Försäkringskassan kommunicerar också alltid med de försäkrade om tveksamheter att bevilja sjukpenning men inte alltid i så god tid att omotiverade utgifter i form av tillfälliga beslut kan minimeras.

Försäkringskassan rekommenderas därför att i god tid informera de försäkrade om ett kommande avslagsbeslut på ansökan om sjukpenning.

Riksrevisionen bedömer vidare att övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen inte fungerar effektivt. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen rekommenderas därför att se över mötesformen i samband med nekad sjukpenning för att säkerställa att de försäkrade tar till sig nödvändig information.

Ett helhetsgrepp från regeringen behövs

Regeringen har tagit del av Riksrevisionens granskning och instämmer i en skrivelse i iakttagelserna och rekommendationerna. Instämmer gör även riksdagens socialförsäkringsutskott som behandlat regeringens skrivelse, men utskottet anser att regeringen snarast behöver ta ett helhetsgrepp för att underlätta återgången i arbete för den som nekats sjukpenning.

Utskottet föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen om det. Samarbetet och informationsutbytet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan måste effektiviseras ytterligare och omställningsmöten måste ske tidigt i processen. Effektiva åtgärder för att underlätta återgången i arbete måste tas fram och implementeras. Det är också viktigt att det sker ett informationsutbyte mellan Försäkringskassan och arbetsgivaren i god tid inför ett beslut om nekad sjukpenning. Det handlar inte minst om förbättrad styrning av berörda myndigheter från regeringens sida.

Kontaktperson för media

Madeleine Öhberg, föredragande socialförsäkringsutskottet, telefon: 08-786 59 51, e-post: madeleine.ohberg@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut sker 3 december.

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2020/21:SfU10 Riksrevisionens rapport om vägen till arbete efter nekad sjukpenning (publiceras den 30 november)