Aktuellt

Försvarsutskottet föreslår ja till effektivare kommunal räddningstjänst

Publicerad: 15 oktober 2020 klockan 15.13

Landets kommunala räddningstjänster ska bli effektivare och mer samstämda för att kunna hantera framtida utmaningar, till exempel skogsbränder. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om detta. Utskottet vill samtidigt att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över möjligheten att införa undantag i a-kassereglerna för deltidsbrandmän. M och V reserverar sig mot några delar av regeringens förslag.

De kommunala räddningstjänsterna arbetar med olycksförebyggande uppgifter och genomför räddningsinsatser för att minska skador efter bränder och andra olyckor. Enligt regeringen innebär den nuvarande styrningen av verksamheterna att skyddet mot olyckor ser olika ut i landet, exempelvis i jämförelse mellan mindre och större städer.

Tydligare styrning ska ge likvärdigt skydd

För att stärka kommunernas förmåga att likvärdigt och effektivt kunna förebygga och hantera stora allvarliga olyckor föreslår regeringen ett flertal nya bestämmelser, bland annat dessa:

  • Statens och kommunens styrning av verksamheterna ska förstärkas och utvecklas, bland annat ska kommunernas handlingsprogram tydligare ange förmågan att hantera olyckor.
  • Samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster ska utvecklas.
  • Kommunen ska ha ett ledningssystem för räddningstjänsten och en övergripande ledning ska ständigt upprätthållas.
  • Tillsynen av och stödet till kommunernas arbete ska förstärkas.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska under vissa förhållanden kunna prioritera och fördela tillgängliga extra resurser på nationell nivå.

Utskottet delar i stort regeringens problembild och välkomnar därför förslaget. Utskottet tycker som regeringen att förutsättningarna förbättras att både förebygga olyckor och att minska skador till följd av dem. Ansvarsfördelningen mellan statlig, regional och kommunal nivå blir också väl avvägd. Dessutom blir skyddet mot olyckor mer effektivt och likvärdigt över landet. Mot bakgrund av de omfattande skogsbränder som drabbat Sverige de senaste åren är detta särskilt viktigt enligt utskottet.

Utskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2021. Kommunerna får dock till den 1 januari 2022 på sig för att uppfylla vissa av kraven.

A-kassereglerna för deltidsbrandmän bör ses över

Tillgången på deltidsbrandmän är av stor betydelse för räddningstjänsten men nuvarande regler om arbetslöshetsförsäkringen har en negativ påverkan på personalförsörjningen. Det eftersom en person som är arbetslös men som är aktiv som deltidsbrandman riskerar att få lägre a-kassa. Utskottet föreslår därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt se över möjligheterna att bevilja undantag i a-kassereglerna för deltidsbrandmän.

Förslaget om tillkännagivande bygger på motioner från M, C, V och KD, bland annat från den allmänna motionstiden 2020/21. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag och följdmotioner.

M och V reserverar sig

Moderaterna och Vänsterpartiet står bakom regeringens förslag i stort, men partierna har synpunkter på vissa delar. Moderaterna vill specifikt att kommunfullmäktige fortsatt beslutar om kommunernas handlingsprogram efter samråd med berörda myndigheter. Partiet reserverar sig också mot att MSB ska få tillsynsansvaret över kommunerna. I stället bör det ligga kvar hos länsstyrelserna.

Vänsterpartiet håller inte med om delen av förslaget som innebär att kommunen ska ges möjlighet att överlåta åt någon annan än räddningstjänsten att genomföra inledande begränsade åtgärder vid en räddningsinsats. Enligt partiet innebär det i praktiken att man underlättar för kommersiella bolag att ta över delar av räddningstjänstens uppgifter, vilket bland annat kan minska insynen i arbetet.

Kontaktperson för media

Mats Lundström, föredragande försvarsutskottet, telefon 08-786 57 56, e-post mats.lundstrom@riksdagen.se 

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 21 oktober. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Försvarsutskottets ledamöter

Dokument

Försvarsutskottets betänkande 2020/21: En effektivare kommunal räddningstjänst (publiceras 16 oktober)