Aktuellt

Justitieutskottet säger ja till skärpta straff för vapenbrott

Publicerad: 22 oktober 2020 klockan 12.25

Uppdaterad: 22 oktober 2020 klockan 12.35

Straffen för de allvarligaste vapen- och sprängämnesrelaterade brotten ska höjas och fler vapen- och sprängämnesrelaterade brott ska räknas som grova eller synnerligen grova. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

(Rättelse: I tidigare version publicerad 22 oktober, 12.25 angavs felaktigt Miljöpartiet som reservant i den andra reservationen som nämns nedan. Korrekt uppgift är att Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna står bakom reservationen.)

Efter de senaste årens utveckling där skjutningar och sprängningar blivit allt vanligare föreslår regeringen nu en strängare syn på hantering av vapen och explosiva ämnen.

Längre fängelsestraff för de allvarligaste brotten

Förslaget omfattar bland annat en straffskärpning för de synnerligen grova vapen- och sprängämnesrelaterade brotten, där maxstraffet ska höjas från sex till sju års fängelse.

Regeringen föreslår också att fler brott än i dag ska räknas som grova respektive synnerligen grova. När det gäller skjutvapenbrott handlar det till exempel om att väga in nya hänsyn i bedömningen av vilken typ av vapen och ammunition som använts. I frågan om sprängämnen föreslås flera nya bedömningsgrunder för hur grovt brottet är; bland annat ska det kunna vara avgörande om en explosiv vara har påträffats i en sådan miljö där den typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, vilket framför allt avser en så kallad kriminell miljö.

Dessutom föreslår regeringen nya brottsrubriceringar för smuggling av vapen och explosiva varor. Straffskalorna för de nya brotten ska motsvara straffskalorna för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 december 2020.

Tydligare skillnad mellan legala och illegala vapen

Justitieutskottet håller med regeringen om att samhällsutvecklingen med tilltagande skjutvapenvåld och sprängningar är allvarlig och föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Utskottet ser dock en risk att de nya strängare reglerna ska försvåra i onödan för jakt- och sportskyttar. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska tillkännage, alltså uppmana, regeringen att göra en tydligare skillnad i vapenlagstiftningen mellan hanteringen av illegala vapen i det som kan betecknas som kriminella miljöer och en felaktig hantering av vapen som används för jakt och skytte.

För att ytterligare skärpa synen på vapen- och sprängämnesbrott föreslår utskottet att även förberedelse eller försök till brott mot tillståndsplikten för explosiva varor ska räknas som ett brott, även om själva handlingen inte begåtts. Samma sak gäller vid stämpling till ett sådant brott, exempelvis när någon försöker förmå en annan person att begå brottet. Utskottet riktar ett tillkännagivande till regeringen även om detta.

Utskottet vill också se tydligare regler om att det ska bedömas som ett synnerligen grovt brott att ha bomber och andra explosiva varor på allmän plats. Också detta tillkännages regeringen.

Reservationer mot förslagen om tillkännagivande

Alla åtta riksdagspartier står bakom regeringens förslag men några av dem invänder i reservationer mot delar av förslaget, eller mot delar av de tillkännagivanden som utskottet föreslår.

  • Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande om att lagstiftningen tydligare bör göra skillnad på bestämmelser för legala vapenägare och de bestämmelser som ska komma till rätta med den illegala vapenhanteringen bland kriminella. Partierna tycker att tillkännagivandet inte behövs, bland annat eftersom liknande förslag redan bereds i Regeringskansliet.
  • Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna anser att höjningen av maxstraffet är för låg. De tycker att det vore rimligt att straffskalan motsvarar narkotikabrottens straffskala.
  • Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande om att det ska räknas som ett synnerligen grovt brott att ha bomber och andra explosiva varor på allmän plats. De menar att det redan finns tillräckligt utrymme för domstolarna att ta hänsyn till vilken plats exempelvis en bomb påträffats.

Kontaktperson för media

Erik Öström, föredragande justitieutskottet, telefon: 08-786 48 28, e-post: erik.ostrom@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt och beslut sker onsdag 4 november. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU5 En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor (Publiceras 23 oktober)