Aktuellt

Ja från utrikesutskottet till ny lag om utländska direktinvesteringar

Publicerad: 24 september 2020 klockan 09.47

Utländska direktinvesteringar i svenska företag kan hota skyddsvärda svenska företag. Utrikesutskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag för att säkra granskningen av sådana direktinvesteringar.

Fram till 1992 var det möjligt att granska utländska direktinvesteringar i svenska företag. Sedan lagen hävdes finns inget regelverk för att stoppa investeringar som skulle kunna hota företag som bedriver känslig verksamhet inom exempelvis teknologi, infrastruktur och energi. På EU-nivå börjar en ny förordning om utländska direktinvesteringar att gälla i alla medlemsländer i oktober 2020. Regeringens lagförslag kompletterar förordningen.

Förordningen innehåller ett gemensamt regelverk för hur länderna kan granska och ibland hindra utländska investeringar. Den anger också att varje land ska utse en kontaktpunkt som bland annat ska kunna byta information om utländska direktinvesteringar med andra medlemsländer.

Ny samordningsmyndighet med befogenheter

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har nyligen fått uppdraget som kontaktpunkt av regeringen. Utöver den internationella samordningsrollen ska den aktuella myndigheten också få befogenhet att hämta in vissa uppgifter från inblandade företag inför en investering, om det finns risk att affären kan påverka svensk säkerhetskänslig verksamhet.

Berörda företag ska ha möjlighet att överklaga ett beslut som myndigheten har fattat om att hämta in uppgifter.

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 november 2020.

M och SD reserverar sig

Moderaterna och Sverigedemokraterna har inga synpunkter på regeringens lagförslag, däremot vill de att regeringen ger ISP ökade resurser, kompetens och verktyg så att myndigheten ska kunna genomföra sitt uppdrag som kontaktpunkt.

Sverigedemokraterna reserverar sig även vad gäller företagens möjlighet att överklaga myndighetens beslut. Partiet vill även att regeringen ska säkra att kontaktmyndigheten kan rekrytera och behålla personal med säkerhetspolitisk kompetens.

Kontaktperson för media

Britt-Marie Hartvig, föredragande utrikesutskottet, telefon 08-786 48 81, e-post britt-marie.hartvig@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Onsdagen den 30 september. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Utrikesutskottets ledamöter

Dokument

Utrikesutskottets betänkande 2020/21:UU3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar (publiceras 25 september)