Aktuellt

Utskott säger ja till ändrade a-kasseregler för deltidsbrandmän

Publicerad: 29 april 2021 klockan 13.07

För att deltidsbrandmän inte ska riskera lägre a-kassa föreslår regeringen ändrade a-kasseregler för denna yrkesgrupp. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget som bland annat ska bidra till att fler vill arbeta som deltidsbrandmän i den kommunala räddningstjänsten. Moderaterna och Kristdemokraterna har synpunkter på förslaget i en reservation.

Deltidsbrandmän har, vid sidan om sina ordinarie arbeten, uppdraget att under ungefär en vecka i månaden ha beredskap för att när som helst under dygnet delta i räddningstjänstens utryckningar. Kommunens räddningstjänst betalar ersättning för beredskapen och för deltagande i utryckningar, övningar och utbildningar.

Riskerar att få lägre a-kassa

Tillgången på deltidsbrandmän är av stor betydelse för räddningstjänsten men nuvarande regler i arbetslöshetsförsäkringen har en negativ påverkan på personalförsörjningen. Det eftersom en person som är arbetslös men som är aktiv som deltidsbrandman riskerar att få lägre a-kassa. I praktiken innebär reglerna att en deltidsbrandman som är arbetslös kan förlora ekonomiskt på att arbeta som deltidsbrandman vid sidan om arbetslösheten.

Beredskap och övning ska inte påverka a-kassan

Regeringen föreslår mot den här bakgrunden en ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Förslaget innebär att arbete i form av beredskap och övning i en anställning som deltidsbrandman i en kommunal organisation för räddningstjänst ska undantas vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Lagändringen föreslås börja gälla den 31 maj 2021.

Lättare att rekrytera deltidsbrandmän

Enligt arbetsmarknadsutskottet är tillgången på deltidsbrandmän av vital betydelse för räddningstjänstverksamheten totalt sett. Utskottet håller med regeringen om behovet av en ändring av a-kassereglerna för deltidsbrandmän och välkomnar regeringens förslag. Utskottet delar också regeringens bedömning att undantaget i a-kassan ska gälla beredskap och övning, alltså arbetsuppgifter som normalt är förlagda så att de kan äga rum vid sidan av ett heltidsjobb och som har karaktären av extra arbete. Slutligen anser utskottet att lagändringen kan göra det lättare för den kommunala räddningstjänsten att rekrytera deltidsbrandmän.

Mot den bakgrunden föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig

Moderaterna och Kristdemokraterna tycker att regeringens förslag är ett steg i rätt riktning men anser enligt en gemensam reservation att undantaget i a-kassan för deltidsbrandmän borde omfatta fler arbetsuppgifter än beredskap och övning.

Kontaktperson för media

Martin Brandorf, föredragande arbetsmarknadsutskottet, telefon: 08-786 49 87, e-post: martin.brandorf@riksdagen.se

Preliminär dag för debatt och beslut

Preliminär dag för debatt och beslut är onsdagen den 5 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Dokument

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2020/21:AU14 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning (publiceras 30 april)