Aktuellt

Skatteutskottet säger ja till ny riskskatt för banker

Publicerad: 10 december 2021 klockan 13.44

En ny riskskatt ska införas för kreditinstitut som har skulder på minst 150 miljarder kronor. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om förslaget. Flera partier har lämnat synpunkter på förslaget i särskilda yttranden.

Den nya riskskatt som regeringen har föreslagit ska väga upp de kostnader som kan drabba samhället till följd av en eventuell finanskris. Skatteutskottet anser att det är rimligt att på detta sätt beskatta kreditinstitut eftersom de riskerar att orsaka stora kostnader för samhället vid en finanskris. Förutom de direkta kostnaderna handlar det om indirekta kostnader i form av till exempel lägre tillväxt och högre arbetslöshet om konjunkturen går ner.

Gäller vid skulder på 150 miljarder 2022

Riskskatten ska gälla kreditinstitut vars skulder når upp till ett fastställt gränsvärde vid beskattningsårets början. För 2022 är gränsvärdet satt till 150 miljarder kronor. Om det gäller ett utländskt kreditinstitut räknas bara skulderna som hör till den svenska delen av verksamheten. Storleken på skatten blir 0,05 procent av beskattningsunderlaget för beskattningsåret 2022, och 0,06 procent för beskattningsåret 2023.

Den nya lagen om riskskatt föreslås börja gälla den 1 januari 2022 och tillämpas då för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2021.

Skatteutskottet ställer sig bakom förslaget om riskskatt. Utöver att riksdagen ska säga ja till lagen föreslår utskottet också att riksdagen i tillkännagivanden ska rikta tre uppmaningar till regeringen.

Kommuninvest bör undantas från lagen

Det första tillkännagivandet gäller att det offentliga kreditinstitutet Kommuninvest bör undantas från lagen eftersom institutet kan drabbas trots att det inte orsakar den risk för samhället som lagen syftar till att motverka. Konsekvenserna av att riskskatten tillämpas på Kommuninvest kan bland annat bli att viktiga välfärdsprojekt blir dyrare och att mindre kommuner får problem att finansiera offentliga investeringar.

Därför föreslår utskottet att riksdagen ska tillkännage för regeringen att den senast 1 oktober 2022 ska återkomma med ett förslag som ska börja gälla senast 1 januari 2023. I förslaget ska Kommuninvest undantas från riskskatten. Regeringen uppmanas också att snarast komma med ett förslag om att kompensera kommun- och regionsektorn för de ökade kostnaderna till följd av riskskatten.

Lokala banker ska inte drabbas

Det andra tillkännagivandet handlar om att den nya lagen inte ska drabba lokalt förankrade banker eftersom det sannolikt skulle leda till ökade lånekostnader för kundkretsen som uteslutande består av hushåll och de allra minsta företagen. Den effekten vore inte motiverad av skälen till att införa skatten.

Utskottet föreslår därför ett tillkännagivande om att regeringen ska utreda möjligheten att ändra lagen så att riskskatten inte drabbar lokalt förankrade banker.

Utskottet ser risk för snedvriden konkurrens

I det tredje förslaget till tillkännagivande menar utskottet att regeringen bör säkerställa att utländska banker inte gynnas av lagen på bekostnad av svenska banker. Utskottet ser en risk att utländska banker kan omstrukturera sin verksamhet till så kallad låneförmedling och därmed undgå riskskatten.

Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att noga följa frågan om huruvida riskskatt för kreditinstitut snedvrider konkurrensen mellan svenska och utländska banker och på sikt försvårar möjligheterna att värna den finansiella stabiliteten. Om de effekterna konstateras ska regeringen återkomma till riksdagen med förslag på justeringar i lagen om riskskatt för att motverka effekterna.

Flera partier invänder mot förslaget

Fem partier har lämnat synpunkter på förslaget i särskilda yttranden. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet meddelar att de inte deltar i beslutet om lagen om riskskatt.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är måndag den 13 december och beslut i ärendet planeras till tisdag den 14 december. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Skatteutskottets ledamöter

Dokument

Skatteutskottets betänkande 2021/22:SkU11 Riskskatt för kreditinstitut

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Helena Winter, föredragande skatteutskottet, telefon: 08-786 62 59, e-post: helena.winter@riksdagen.se