Aktuellt

Regeringen bör följa upp och utvärdera satsningar på äldreomsorgen

Publicerad: 23 februari 2021 klockan 16.39

Regeringen har presenterat flera satsningar för att stärka äldreomsorgen i Sverige. Socialutskottet anser att det är mycket viktigt att säkerställa att pengarna går till äldreomsorgen. Ett enigt utskott föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att den ska följa upp och utvärdera vissa ekonomiska stöd till äldreomsorgen.

Utbrottet av sjukdomen covid-19 har enligt regeringen synliggjort det svåra bemanningsläge som vård och omsorg står inför och inte minst vården och omsorgen om äldre. Regeringen bedömer att det finns behov av att stödja kommunerna i syfte att höja kompetensen hos såväl personal som chefer inom vård och omsorg om äldre och har aviserat flera satsningar på äldreomsorgen.

Flera nya satsningar på äldreomsorgen

Ett exempel är Äldreomsorgslyftet som ska pågå till 2023. Satsningen innebär bland annat att staten står för finansieringen när ny och befintlig personal ges möjlighet att utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid. Även första linjens chefer som arbetar inom vård och omsorg om äldre ska få möjlighet att utbilda sig på arbetstid. En annan satsning är ett resurstillskott på 4 miljarder kronor som från och med 2021 årligen ska gå till kommunerna. Pengarna ska fördelas mellan kommunerna och hänsyn ska tas till andelen äldre i respektive kommun.

Regeringen och tidigare regeringar har yttersta ansvaret

Enligt Coronakommissionen, som på regeringens uppdrag utvärderar regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter, stod den svenska äldreomsorgen oförberedd när pandemin slog till. Kommissionen gör bedömningen att ansvaret för att de strukturella problemen tillåtits kvarstå utan att tillräckliga åtgärder vidtagits delas av flera, men det yttersta ansvaret för äldreomsorgen i Sverige vilar likväl på regeringen och de tidigare regeringar som haft kunskap om bristerna.

Noggrann uppföljning och utvärdering behövs

Socialutskottet är mot den bakgrunden positivt till regeringens satsningar på äldreomsorgen. Men enligt utskottet är det mycket viktigt att säkerställa att medel som är avsedda för äldreomsorgen går till den verksamheten. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att den ska göra en noggrann uppföljning och utvärdering av Äldreomsorgslyftet samt det årliga resurstillskott på 4 miljarder kronor som kommunerna kommer att tilldelas från och med 2021 för att skapa ökade förutsättningar att stärka äldreomsorgen. I de fall medlen inte har använts till äldreomsorgen ska de återbetalas.

Utskottsinitiativ bakom förslaget

Ett enigt utskott står bakom förslaget om ett tillkännagivande. Förslaget är ett så kallat utskottsinitiativ, vilket betyder att det har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller riksdagsmotion.

Kontaktperson för media

Johanna Huitfeldt, utskottsråd socialutskottet, telefon: 08-786 48 70, e-post: johanna.huitfeldt@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är 3 mars.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU28 Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen (publiceras 26 februari)