Aktuellt

Tillträdesförbud ska ge butiker förstärkt skydd mot brott

Publicerad: 21 januari 2021 klockan 10.55

För att förstärka skyddet mot brott och allvarliga trakasserier i butiker har regeringen föreslagit en ny lag om tillträdesförbud till butiker. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget men anser samtidigt att även simhallar och bibliotek bör få möjlighet att införa tillträdesförbud. Utskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma med ett sådant förslag under 2021.

Butiksstölder har varit ett problem i decennier och det finns uppgifter om att det begås fler och grövre brott i butiker i dag samtidigt som personalen är mer drabbad än tidigare. Det kan exempelvis handla om sexuella ofredanden, hot och skadegörelse.

Personer kan förbjudas att vistas i en butik

Mot den bakgrunden föreslår regeringen en ny lag om tillträdesförbud till butik. Enligt förslaget ska en person vid särskilda omständigheter kunna förbjudas att vistas i butiken om det finns risk för att personen kommer att begå fler brott, eller allvarligt trakassera någon, i butiken. Den som bryter mot ett tillträdesförbud ska kunna dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Regeringen föreslår också vissa straffrättsliga lagändringar, exempelvis att straffet för stöld som skett efter inbrott i en bostad ska vara ett till sex års fängelse. Vid grov stöld och grovt häleri ska brottet kunna bedömas som grovt om brottsligheten utövats systematiskt.

Den nya lagen och lagändringarna föreslås börja gälla den 1 mars 2021.

Vistelse i simhallar och bibliotek bör också kunna förbjudas

Justitieutskottet har de senaste åren återkommande efterfrågat åtgärder för att förstärka skyddet mot exempelvis stöld och ser därför positivt på regeringens förslag.

Samtidigt anser utskottet att tillträdesförbud även borde möjliggöras för simhallar och bibliotek. Riksdagen riktade 2017 ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Nu föreslår justitieutskottet att riksdagen, genom ett nytt tillkännagivande, uppmanar regeringen att återkomma med ett förslag om tillträdesförbud i simhallar och bibliotek under 2021. Förslaget om tillkännagivande har sin grund i motioner.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig

Vänsterpartiet anser enligt en reservation att riksdagen bör säga nej till regeringens förslag. Enligt partiet är tillträdesförbud ett stort ingrepp i den enskildes rätt att röra sig fritt och andra alternativ, till exempel att ringa efter polis eller väktare, bör istället användas om någon stjäl eller agerar hotfullt.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser enligt en gemensam reservation att det inte behövs något tillkännagivande. Enligt partierna arbetar Regeringskansliet redan med frågan om tillträdesförbud i simhallar och bibliotek.

Kontaktperson för media

Elizabeth Lindell, föredragande justitieutskottet, telefon: 08-786 53 51, e-post: elizabeth.lindell@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdag den 27 januari.

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU13 Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet (publiceras 22 januari)