Aktuellt

Tillfällig covid-19-lag ska möjliggöra krafttag mot smittspridning

Publicerad: 7 januari 2021 klockan 16.16

Socialutskottet föreslår att riksdagens säger ja till regeringens förslag om en tillfällig lag och vissa lagändringar som möjliggör fler åtgärder för att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Bland annat ska folksamlingar på platser dit allmänheten har tillträde kunna förbjudas och serveringsställen kunna stängas. Utskottet föreslår samtidigt två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om ekonomisk kompensation för drabbade verksamheter och information till utskottet.

Sverige och omvärlden befinner sig i en mycket svår situation och måste fortsätta att genomföra extraordinära åtgärder för att hindra spridningen av viruset bakom sjukdomen covid-19. Regeringen föreslår mot den bakgrunden en tillfällig covid-19-lag och vissa lagändringar som ger stöd för de åtgärder som kan behövas för att motverka trängsel och därmed förhindra smittspridning.

Folksamlingar ska kunna förbjudas på platser dit allmänheten har tillträde

Enligt förslaget ska särskilda begränsningar kunna införas för både verksamheter och platser. Det kan till exempel gälla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, platser för fritids- eller kulturverksamhet som är öppna för allmänheten, handelsplatser, som köpcentrum och gallerior, som är öppna för allmänheten, kollektivtrafik och inrikes flygtrafik samt platser för privata sammankomster. Vid behov ska folksamlingar av en viss storlek kunna förbjudas på platser dit allmänheten har tillträde.

Serveringsställen ska kunna stängas

Förslaget innebär också ytterligare möjligheter för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om att serveringsställens öppettider ska begränsas. Regeringen får under samma förutsättningar, om andra smittskyddsåtgärder bedöms otillräckliga, meddela föreskrifter om att serveringsställen ska hållas stängda.

Riksdagen ska pröva varje föreskrift om förbud eller nedstängning

Den tillfälliga covid-19-lagen och lagändringarna föreslås gälla från och med den 10 januari till och med den sista september 2021. Varje föreskrift om förbud eller nedstängning som regeringen meddelar ska lämnas som förslag, proposition, till riksdagen inom en vecka från den dag då föreskriften beslutades.

Uppmaningar om ekonomisk kompensation och information

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en tillfällig covid-19-lag samt vissa lagändringar.

Socialutskottet anser dock att rätten till ersättning bör göras mycket tydligare. Utskottet anser att en verksamhet som drabbas av regeringens föreskrifter som meddelas med stöd av den nya covid-19-lagen eller lagändringarna som huvudregel ska ersättas. Därför föreslår socialutskottet att riksdagen, genom ett tillkännagivande, uppmanar regeringen till detta. Utskottet föreslår också att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att informera utskottet löpande då arbete pågår inom Regeringskansliet med att ta fram nya föreskrifter med stöd av den tillfälliga lagen.

Förslagen om tillkännagivanden har sin grund i två motioner, en från Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna samt en från Sverigedemokraterna.

Fyra riksdagspartier reserverar sig

Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har lämnat synpunkter på utskottets förslag i reservationer.

Sverigedemokraterna anser bland annat att den tillfälliga covid-19-lagen bara ska gälla fram till den sista maj 2021. Partiet anser också att en föreskrift om förbud eller nedstängning som regeringen meddelar ska lämnas som förslag, proposition, till riksdagen omedelbart och inte inom en vecka från den dag då föreskriften beslutades.

Vänsterpartiet anser bland annat att beslut om stora begränsningar av människors rörelsefrihet omgående bör kunna prövas av riksdagen. Partiet anser också att föreskrifter och beslut enligt den tillfälliga lagen inte ska gälla längre än vad som är absolut nödvändigt och att giltighetstiden bör omprövas och regleras kontinuerligt.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser enligt en gemensam reservation att det inte behövs något tillkännagivande till regeringen om ekonomisk kompensation. Detta bland annat mot bakgrund av att ett arbete pågår i Regeringskansliet med att analysera hur olika ersättningar kan utformas och att regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag om sådana ersättningar.

Kontaktperson för media

Kirsten Dieden, föredragande socialutskottet, telefon: 08-786 57 48, e-post: kirsten.dieden@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är fredag den 8 januari.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU23 En tillfällig covid-19-lag