Aktuellt

Utskott vill se bred översyn av tvångsvården

Publicerad: 10 juni 2021 klockan 10.33

Riksdagens socialutskott vill att regeringen ska se över hela vårdkedjan i en bred översyn av tvångsvården. Utskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. S och MP reserverar sig mot förslaget.

Det finns olika orsaker till att en person tvångsvårdas. Det kan till exempel handla om en person som är i behov av vård för att komma ifrån sina missbruksproblem
och som på grund av missbruket utsätter sig själv för fara. Det kan även handla om personer som lider av en allvarlig psykisk störning och därför har ofrånkomligt behov av psykiatrisk vård dygnet runt. Ett annat exempel är tvångsvård av barn och unga, antingen på grund av olika missförhållanden i hemmet, eller på grund av att barnet eller den unga själv riskerar skada sin hälsa eller utveckling.

Efterlyser helhetsgrepp

Att vårda någon med tvång innebär ett stort ingrepp mot den enskilda personen. Det är därför viktigt att vården är god, säker, effektiv och ändamålsenlig. Det pågår sedan en tid tillbaka flera arbeten på olika delar av området, men det saknas en bred översyn av helheten. Det anser socialutskottet och föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att se över hela vårdkedjan i en bred översyn av tvångsvården.

Enligt utskottet är det bland annat viktigt att de utredningar som görs är rättssäkra, tillförlitliga och baserade på fakta. Personal inom tvångsvården och inom den närliggande vården och omsorgen bör ha god utbildning och det bör säkerställas att de får regelbunden fortbildning på området. Detta för att kunna fatta väl motiverade beslut om tvångsvård. Det bör göras kontinuerlig uppföljning av vården under en persons vårdtid och beslut om när vården ska upphöra bör vara väl underbyggda och följas upp. När det gäller tvångsvård av barn och unga är det viktigt att de får bli mer delaktiga i besluten och vården så att deras rättigheter tillgodoses, anser utskottet.

Förslaget om tillkännagivande bygger på förslag i motioner från M, SD, V, L och MP ifrån allmänna motionstiden 2019 och 2020.

S och MP har synpunkter

Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot utskottets förslag. De håller med om att det behövs förbättringar inom tvångsvården och att det är en viktig fråga, men hänvisar till arbete som redan pågår i flera delar av tvångsvårdens område. Med det som bakgrund anser inte partierna att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande till regeringen.

Kontaktperson för media

Kirsten Dieden, föredragande socialutskottet, telefon: 08-786 57 48, e-post: kirsten.dieden@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt sker den 14 juni och beslut den 15 juni. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU38 Frågor om tvångsvård (publiceras den 10 juni)