Aktuellt

Utskott föreslår ja till modernare regler om föräldraskap

Publicerad: 15 juni 2021 klockan 11.45

Reglerna för bekräftelse av föräldraskap, för faderskapsundersökningar och för att åstadkomma en könsneutral föräldraskapspresumtion ska moderniseras. Det anser civilutskottet och föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Flera partier har synpunkter på olika delar av förslagen.

När ett barn föds av en mamma som är gift med en man, anses mannen automatiskt vara barnets pappa enligt den så kallade faderskapspresumtion som finns i dag. I övriga fall måste föräldraskapet för den förälder som inte fött barnet fastställas genom till exempel en bekräftelse. Enligt regeringen behöver reglerna för föräldraskapspresumtion och för bekräftelse av föräldraskap göras mer jämlika och anpassas efter de olika sätt som finns att få barn och bilda familj. Regeringen föreslår därför flera lagändringar på området.

Könsneutrala, jämlika och förenklade regler införs

Regeringen föreslår följande lagändringar i korthet:

  • Vid ett barns födelse ska föräldraskap i fler fall än i dag presumeras, alltså tas för givna. Om mamman vid barnets födelse är gift eller registrerad partner med en kvinna, ska kvinnan automatiskt anses vara barnets förälder. Motsvarande ska gälla för faderskap eller moderskap för gifta par där någon av makarna har ändrat könstillhörighet. Detta ska göra reglerna könsneutrala och jämlika.
  • Bekräftelse av föräldraskap ska förenklas så att ogifta föräldrar som är myndiga och folkbokförda i Sverige ska ha möjlighet att efter barnets födelse digitalt bekräfta ett föräldraskap utan socialnämndens medverkan.
  • Bestämmelserna om faderskapsundersökningar ska moderniseras på så sätt att de görs teknikneutrala. Det ska även införas särskilda regler om rättsgenetisk undersökning med hjälp av vävnad från en avliden man. Detta kan vara aktuellt om den som tros vara pappa till barnet har avlidit innan faderskapet har fastställts. Vidare ska rättsgenetiska undersökningar som görs vid utredning av faderskap betalas av staten.

Samtliga lagändringar föreslås börja gälla den 1 januari 2022.

Civilutskottet välkomnar regeringens förslag och håller med om att de föräldraskapsrättsliga reglerna behöver utvecklas i takt med samhället i övrigt. Bland annat anser utskottet att förslaget om en könsneutral föräldraskapspresumtion för med sig positiva effekter, eftersom fler barn kommer att ha två rättsliga föräldrar redan från födseln. Förslaget leder även till ökad jämlikhet genom att alla barn med gifta föräldrar behandlas lika. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen.

Riktar uppmaning till regeringen

Vidare föreslår utskottet att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen. Enligt utskottet bör regeringen återkomma med ett lagförslag som innebär att ogifta föräldrar kan bekräfta föräldraskapet digitalt redan före barnets födelse. Förslaget om tillkännagivande grundas på förslag i motioner. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

S, V och MP föreslår i en reservation att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande till regeringen om att digitalt kunna bekräfta föräldraskapet före barnets födelse. Partierna hänvisar bland annat till flera frågetecken kring robustheten i ett sådant system och till en aviserad utvärdering.

Flera partier har synpunkter

I tio reservationer framför andra riksdagspartier synpunkter på bland annat olika delar av regeringens förslag.

I en av reservationerna föreslår M, C, V, KD och L att riksdagen ska göra ett tillkännagivande till regeringen om att begränsa möjligheten att häva presumerade föräldraskap där barnet har tillkommit genom en heminsemination eller genom assisterad befruktning vid en klinik utomlands med en anonym donator. Detta eftersom andelen presumerade föräldraskap som riskerar att hävas kommer att vara större för samkönade par och andra hbtq-par som behöver donerade könsceller för att kunna få barn.

Kontaktperson för media

Miriam Kantor, utskottsråd civilutskottet, telefon: 08-786 66 44, e-post: miriam.kantor@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt sker den 21 juni och beslut den 22 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv.

Riksdagens webb-tv

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2020/21:CU16 Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion (publiceras den 16 juni)