Aktuellt

Socialutskottet föreslår nej till regeringens ANDTS-strategi

Publicerad: 8 juni 2021 klockan 11.54

Socialutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om en ny strategi för politiken för alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar (ofta benämnt med samlingsförkortningen ANDTS). Utskottet anser att regeringen bör omarbeta sitt förslag till strategi och föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Dessutom föreslår utskottet ytterligare fyra tillkännagivanden inom området. Flera partier invänder mot utskottets förslag och framför sina synpunkter i reservationer.

Regeringens förslag till ANDTS-strategi har till syfte att ange mål och inriktning för samhällets insatser inom området under perioden 2021–2025. Det övergripande målet ska vara ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter.

Några förändringar från nuvarande strategi är att

  • även nikotinprodukter utan tobak ska räknas som tobaksprodukter
  • narkotikaklassade läkemedel samt spel om pengar ska omfattas av strategin
  • målet om att skydda barn mot skadeverkningar ska återinföras i strategin.

Vaga formuleringar gör strategin otydlig

Socialutskottet välkomnar förändringarna men anser att strategin har brister i andra delar. Bland annat efterlyser utskottet en större tydlighet när det gäller regeringens prioriteringar och menar att strategin innehåller vaga formuleringar om detta. Som exempel nämner utskottet att regeringen skriver att den "överväger" att genomföra olika insatser – inte att insatserna faktiskt ska genomföras.

Därför anser utskottet att riksdagen ska säga nej till föreslaget och i ett tillkännagivande uppmana regeringen att omgående återkomma med ett förslag till en reviderad och förbättrad ANDTS-strategi. I den ska det vara tydligt vilka olika insatser som måste vidareutvecklas och genomföras samt var ansvaret för insatserna ska ligga.

Efterlyser bland annat mer statistik och klargörande av skadeverkningar

Utöver tillkännagivandet om en reviderad strategi efterlyser socialutskottet ytterligare några saker kopplade till strategin och föreslår att riksdagen ska tillkännage även dessa för regeringen:

  • Utskottet anser att mer statistik behövs för att förbättra vård och behandling av personer som lider av ett beroende. Därför bör regeringen ge i uppdrag åt Socialstyrelsen att genomföra kartläggningar om missbruk i syfte att förbättra beroendevården.
  • I strategins övergripande mål anser utskottet att hänsyn bör tas till att olika nikotin- och tobaksprodukter kan orsaka olika stora skadeverkningar.
  • Utskottet menar att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att klargöra de gradskillnader av ANDT-produkters skadeverkningar som är vetenskapligt påvisade – bland annat för att ha som underlag vid lagstiftning inom området. Det kan exempelvis gälla gradskillnader i olika nikotin- och tobaksprodukter som snus och cigaretter.
  • För att förvalta, kvalitetssäkra och vidareutveckla framgångsrika ANDTS-förebyggande metoder bör det enligt utskottet inrättas ett nationellt kompetenscentrum för prevention.

Flera partier reserverar sig

Socialdemokraterna och Miljöpartiet invänder i en reservation mot utskottets förslag att säga nej till regeringsförslaget, och på det följer att de också reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande om en omarbetad strategi. Samma partier reserverar sig även mot förslaget om en kartläggning av missbruk eftersom de anser att det ingår i den översyn av hela narkotikapolitiken som riksdagen bett regeringen om i ett tidigare tillkännagivande

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget till tillkännagivande att klargöra gradskillnader mellan ANDT-produkter. Partierna menar exempelvis att det finns tillräcklig kunskap om snusets skadeverkningar för att avråda från snus.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslaget om ett nytt övergripande mål eftersom partierna menar att det föreslagna målet är väl avvägt. Samma partier reserverar sig även mot förslaget om ett nationellt kompetenscentrum eftersom de menar att det ingår i uppdraget till Folkhälsomyndigheten att bland annat lämna förslag på hur en långsiktigt hållbar utveckling, förvaltning och spridning av kunskapsbaserade arbetssätt och metoder bör organiseras för att stödja det lokala och regionala ANDTS-förebyggande arbetet.

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Anna Rune Waite, föredragande socialutskottet, telefon: 08-786 41 90, e-post: anna.rune.waite@riksdagen.se.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt i ärendet sker måndag den 14 juni och beslut tas tisdag den 15 juni. Debatt och beslut kan följas direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Ledamöter

Socialutskottets ledamöter

Dokument

Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU25 En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025 (publiceras den 9 juni)