Aktuellt

Miljö- och jordbruksutskottet lägger fram nio förslag för att rädda Östersjöfisken

Publicerad: 19 november 2021 klockan 16.06

Uppdaterad: 19 november 2021 klockan 16.17

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår en rad åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön. Utskottet föreslår att riksdagen ska rikta nio tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen som rör förslagen. V, MP och KD har reserverat sig mot delar av förslaget.

Det finns en bred samsyn bland riksdagspartierna i miljö- och jordbruksutskottet om att fiske ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt och utskottet har tidigare framfört att det krävs åtgärder för att Östersjöns fiskbestånd ska kunna återhämta sig.

De nio förslag som utskottet nu föreslår att riksdagen ska tillkännage regeringen är dels fiskereglerande åtgärder, dels åtgärder som på andra sätt kan bidra till att lösa problemet.

Fiskereglerande åtgärder

  • Utflyttning av trålgränsen. Med vissa undantag är det förbjudet att tråla innanför den så kallade trålgränsen. Regeringen ska agera för att dels flytta ut trålgränsen på prov, dels begränsa det trålfiske som tillåts innanför trålgränsen. Undantag ska kunna ges till det småskaliga fisket och till fiskefartyg som fiskar för direkt användning som livsmedel och där fångsten sorteras.
  • Översyn av förvaltningsplanen för Östersjöns fiskbestånd. Regeringen ska verka för en ny översyn av förvaltningsplanen för torsk, sill, strömming och skarpsill i Östersjön. Planen ska ha sin utgångspunkt i ny evidensbaserad kunskap om de olika fiskbestånden i Östersjön och deras biologiska interaktion.
  • Sveriges deltagande i regionala samarbetsorgan och i Internationella havsforskningsrådet (ICES). Regeringen ska bland annat se till att Sverige är aktiv som medlem i Internationella havsforskningsrådet genom att ta till vara på möjligheten att begära underlag från ICES.
  • Värnande av bland annat det småskaliga fisket. Regeringen ska se till att det småskaliga fisket, fisket som går direkt till livsmedel och tillhörande förädling och beredningsindustri inte drabbas oproportionerligt negativt, exempelvis om fiskekvoterna sänks kraftigt.
  • Regellättnader vid licensgivning till småskaliga fiskare. Regeringen ska komma med ytterligare konkreta åtgärder för att minska regelkrånglet vid licensgivning för småskaligt fiske och fiskförädling, bland annat för att underlätta för nyrekrytering och generationsskiften.

Icke fiskereglerande åtgärder

  • Förvaltningen av skarv. Regeringen ska öka jakten på skarv genom att tillåta allmän skyddsjakt på skarv på eget initiativ och utreda möjligheterna till allmän jakttid på skarv samt överväga ytterligare åtgärder för att begränsa skarvstammens tillväxt.
  • Förvaltningen av säl. Regeringen ska öka jakten på säl genom större licenstilldelning för säljakt och genom att underlätta för de jägare som jagar säl.
  • Förvaltningen av storspigg. Regeringen ska agera för att begränsa tillväxten av storspiggsbestånden.
  • Kunskapsunderlaget om vattenkraftverkens ekologiska betydelse. Regeringen ska ta initiativ för att få bättre kunskapsunderlag om vattenkraftverkens ekologiska betydelse och passagelösningar samt fler åtgärder i fråga om vattenkraftverkens påverkan på hotade arter.

V, MP och KD har synpunkter på utskottets förslag

Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot förslagen om förvaltningen av skarv och säl. Partierna menar att förslag på åtgärder redan finns på regeringskansliets bord och att tillkännagivanden därför inte är nödvändiga.

Kristdemokraterna invänder i en reservation mot förslaget om att flytta ut trålgränsen. Partiet menar bland annat att en gedigen utredning om konsekvenserna bör göras innan ett sådant beslut genomdrivs.

Utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget om tillkännagivanden har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från miljö- och jordbruksutskottet. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är torsdag den 25 november. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU6 Åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön (publiceras 22 november)

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Nina Liljeqvist, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon: 08-786 61 05, e-post: nina.liljeqvist@riksdagen.se