Aktuellt

Finansutskottet säger ja till upplysningskrav om miljömässig hållbarhet

Publicerad: 25 november 2021 klockan 13.27

Fondförvaltare och andra finansmarknadsaktörer ska tydligare redogöra för hur miljömässigt hållbara deras finansiella produkter är, och vissa större företag ska lämna ytterligare information i sina hållbarhetsrapporter. Det förslaget har regeringen lagt fram med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning. Finansutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

EU:s gröna taxonomiförordning innehåller kriterier för att avgöra om en ekonomisk verksamhet ska anses miljömässigt hållbar. Syftet är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra investeringar ur miljöhänsyn.

För att anses som miljömässigt hållbar ska en verksamhet enligt förordningen bland annat bidra väsentligt till ett eller flera av förordningens miljömål. Den ska samtidigt inte orsaka betydande skada för något av miljömålen, vilka är:

  1. begränsning av klimatförändringar
  2. anpassning till klimatförändringar
  3. hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. omställning till cirkulär ekonomi
  5. förebyggande och begränsning av miljöföroreningar
  6. skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem.

Ska informera i broschyrer och årsberättelser

Som en anpassning till EU:s gröna taxonomiförordning föreslår regeringen att det införs ytterligare krav på finansmarknadsaktörer och vissa större företag när det gäller upplysningar om miljömässig hållbarhet, något som finansutskottet ställer sig bakom.

Regeringens förslag innebär bland annat att aktörer på finansmarknaden ska lämna den typen av upplysningar innan de säljer en finansiell produkt, som en fond eller en aktie. Upplysningarna ska finnas i exempelvis informationsbroschyrer och årsberättelser. Detta kompletterar de upplysningskrav som redan finns i annan EU-lagstiftning på finansmarknadsområdet. Förslaget innebär också att vissa större företag ska lämna ytterligare upplysningar i sina hållbarhetsrapporter.

Upplysningar till pensionsspararna

Enligt regeringen bör fondförvaltare även lämna upplysningar om miljömässig hållbarhet till Pensionsmyndigheten så att informationen kan nå fram till pensionsspararna. Regeringen föreslår att detta ska bli en förutsättning för att Pensionsmyndigeten ska godkänna en ansökan om att få ingå fondavtal.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2022, vilket är den tidpunkt då EU:s gröna taxonomiförordning ska börja tillämpas i de delar som gäller klimatrelaterade miljömål.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är onsdagen den 1 december. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU15 Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Cecilia Kennergren, utskottshandläggare finansutskottet, telefon: 08-786 55 32, e-post: cecilia.kennergren@riksdagen.se