Aktuellt

Regeringen bör utreda stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna

Publicerad: 25 november 2021 klockan 12.03

Regeringen bör initiera åtgärder för att drivmedelsstationer på landsbygderna ska få möjlighet att uppfylla skärpta miljö- och säkerhetskrav från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det tycker näringsutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att göra en översyn av ersättningssystem till mackägarna, ge tillfällig dispens till mackar i glesbefolkade områden och även kartlägga hur många mackar som ännu inte har gjort de nödvändiga uppdateringarna. S, V och MP reserverar sig mot utskottets förslag.

Senast den 1 juli 2022 måste alla drivmedelsstationer uppfylla särskilda miljö- och säkerhetskrav för cisterner och rörledningar som förvarar brandfarliga vätskor. Bland annat ska cisternerna uppfylla krav på konstruktion, installation och kontroll och rörledningarna under jord ska vara skyddade mot rost.

Mindre mackar bidrar ofta med viktiga servicefunktioner på landsbygderna och i glesbygd. Utöver försäljning av drivmedel fungerar de ofta även som post- och apoteksombud eller livsmedelsaffär. De är också nödvändiga för samhällsviktiga tjänster som polis och räddningstjänst.

Krävs åtgärder för att säkra mackars överlevnad

De investeringar som krävs för att uppfylla de skärpta reglerna kan vara kostsamma och utskottet konstaterar att det finns en uppenbar risk att många mindre mackar kommer att tvingas lägga ner sin verksamhet. Det skulle kunna innebära att många som bor i glesbefolkade områden förlorar närheten till viktig samhällsservice och möjligheten att tanka sitt fordon inom ett rimligt avstånd.

Mot den bakgrunden vill utskottet se att regeringen säkrar att drivmedelsstationerna har möjlighet att genomföra de investeringar som krävs. Därför föreslår utskottet att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att

  • snarast initiera en kartläggning av hur många drivmedelsstationer som ännu inte har gjort de nödvändiga uppdateringarna, bland annat för att se om det kommer att uppstå områden som helt saknar närhet till sådan service
  • se över om statsstödsregler står i vägen för att kunna möjliggöra olika typer av utbetalningar till de som äger drivmedelsstationer i områden där servicen är gles
  • undersöka möjligheterna att göra förskottsutbetalningar för att mackägare i områden med gles service ska kunna uppdatera sin utrustning enligt de skärpta kraven
  • se över möjligheterna att ge tillfällig dispens till drivmedelsstationer som inte har gjort eller bedöms hinna göra nödvändiga investeringar i områden där servicen är gles.

Tillkännagivandet bygger på förslag i motioner från M och C från den allmänna motionstiden 2021. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga motionsförslag.

S, V och MP reserverar sig

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet instämmer i att drivmedelsstationers överlevnad är viktig för de som lever på landsbygderna. Samtidigt noterar partierna att regeringen arbetar aktivt för att säkra att mackarna får möjlighet att uppfylla de skärpta kraven, ett tillkännagivande behövs därför inte enligt dem.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är torsdagen den 2 december. Debatten sänds via webb-tv.

Webb-tv

Ledamöter

Näringsutskottets ledamöter

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Joel Martinsson, föredragande näringsutskottet, telefon 08-786 63 76, e-post joel.martinsson@riksdagen.se 

Dokument

Näringsutskottets betänkande 2021/22:NU10 Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna (publiceras 29 november)