Aktuellt

Regeringen bör pröva vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Publicerad: 16 september 2021 klockan 11.44

Regeringen bör pröva vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2021-2027 och bland annat se till att möjligheter till undantag vid klassificering av vatten utnyttjas och att platsspecifika bedömningar utförs. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om detta. Flera partier har synpunkter på förslaget i reservationer.

EU:s regler för vattenpolitiken, som regleras i det så kallade vattendirektivet, syftar till att skydda, förbättra och återställa alla vattenförekomster för att nå god status. Riksdagens miljö- och jordbruksutskott anser att det är viktigt med ambitiösa åtgärdsprogram för att kunna nå målen i EU:s vattendirektiv och säkerställa en god vattenmiljö. I Sverige ansvarar vattenmyndigheterna, fem länsstyrelser som är vattenmyndighet i var sitt vattendistrikt, för att ta fram sådana åtgärdsprogram. Men miljö- och jordbruksutskottet är i flera delar kritiskt till vattenmyndigheternas arbete i sammanhanget.

Utskott kritiskt till åtgärdsprogram

Utskottet anser bland annat att vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram för åren 2021 till 2027 innebär höga kostnader för kommuner och enskilda när det gäller vatten- och avloppssystem samt vattenkraft. Många åtgärder går dessutom enligt utskottet emot målen för den svenska livsmedelsstrategin, det vill säga att livsmedelsproduktionen ska öka och att konkurrenskraften och lönsamheten ska stärkas.

Vidare anser utskottet att vattenmyndigheterna i mycket liten utsträckning använder sig av lagstiftningens möjligheter till undantag och kravlättnader. Utskottet anser också att det finns en risk att de miljöanpassningar som ska göras påverkar effekten i befintlig vattenkraft vilket går emot riksdagens beslut att vattenkraftens effekt ska värnas och höjas. Slutligen anser utskottet att miljöåtgärders kostnader och nyttor måste bedömas platsspecifikt eftersom det annars saknas tydliga samband mellan kostnader och lätt mätbara parametrar.

Föreslår fyra uppmaningar till regeringen

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår mot denna bakgrund att riksdagen genom fyra tillkännagivanden uppmanar regeringen att den ska:

  • pröva vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021–2027 för att säkerställa en god balans mellan samhällsekonomisk kostnad och miljömässig nytta som ligger i linje med riksdagens beslut om propositionen Vattenmiljö och vattenkraft samt livsmedelsstrategins mål
  • säkerställa att vattenmyndigheterna tar hänsyn till alla nyttor som ramdirektivet för vatten listar vid normsättningen samt utnyttjar alla tillgängliga undantag för att klassificera vatten som "kraftigt modifierade" och tillämpa "mindre stränga krav" i exempelvis produktiva jordbruksområden, miljöer med höga kulturvärden och i de vattenförekomster där god ekologisk status förutsätter att kraftverket avvecklas eller ger påverkan på reglerkraft
  • säkerställa att de miljöanpassningar som sker inte går ut över möjligheten att öka effekten i befintlig vattenkraft
  • säkerställa att platsspecifika bedömningar av alla nyttor och konsekvenser görs med beräkningsgrunder som är vedertagna och transparenta samt att detta görs i samråd med berörda aktörer.

Utskottsinitiativ bakom förslaget

Förslaget om tillkännagivanden har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ från miljö- och jordbruksutskottet. Ett utskottsinitiativ betyder att förslagen har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Flera partier reserverar sig

Socialdemokraterna och Miljöpartiet anser att riksdagen inte ska rikta några tillkännagivanden till regeringen. Partierna anser enligt en gemensam reservation bland annat att flera frågor i initiativet inte berör miljö- och jordbruksutskottets huvudsakliga ansvarsområde och att vattenmyndigheterna redan har gett regeringen möjlighet att pröva åtgärdsprogrammen varför ett utskottsinitiativ inte behövs.

Vänsterpartiet och Liberalerna anser inte heller att riksdagen ska rikta några tillkännagivanden till regeringen. Enligt en gemensam reservation anser partierna att ett större tryck på myndigheterna att använda sig av undantag kan leda till att ambitionsnivån inom vattenmiljöarbetet i Sverige sänks.

Kontaktperson för media

Caroline Needham, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon: 08-786 63 43, e-post: caroline.needham@riksdagen.se

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdag den 22 september.

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU5 Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten (publiceras 17 september)