Aktuellt

Utskott säger ja till hårdare straff för djurplågeri

Publicerad: 27 januari 2022 klockan 11.54

Straffen för de allvarligaste formerna av djurplågeri ska skärpas, och vissa mindre allvarliga överträdelser av djurskyddslagstiftningen ska leda till sanktionsavgifter istället för böter. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lämnar synpunkter på förslaget i reservationer.

Längre fängelsestraff för de allvarligaste brotten

Med dagens lagstiftning kan påföljden för de grövsta formerna av djurplågeri bli böter eller fängelse i högst två år. För att stärka djurskyddet i Sverige föreslår regeringen bland annat att det ska införas ett grovt djurplågeribrott i brottsbalken. Straffskalan för det brottet ska vara fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Enligt förslaget innebär ett grovt djurplågeribrott att en gärning är gjord med avsikt eller av grov oaktsamhet. Den ska ha inneburit allvarligt lidande för djuret, eller ha omfattat ett större antal djur, eller annars ha varit av särskilt hänsynslös eller farlig art.

Sanktionsavgifter ersätter böter i mindre allvarliga fall

Regeringen vill också effektivisera processen med de mindre allvarliga överträdelserna av djurskyddsbestämmelserna. Därför föreslås att överträdelser av vissa administrativa bestämmelser ska kunna leda till en sanktionsavgift istället för böter. Skillnaden är att sanktionsavgiften kan hanteras av länsstyrelserna medan böter utdöms av en domstol.

Sanktionsavgifterna ska enligt förslaget vara minst 1 000 kronor och högst 100 000 kronor.

Miljö- och jordbruksutskottet håller med regeringen om de skäl till lagändringar som framförs i förslaget och föreslår att riksdagen ska säga ja till det. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Synpunkter på förslaget

Det är ett enigt utskott som står bakom regeringens förslag om bland annat att införa ett grovt djurplågeribrott och att vissa överträdelser ska kunna leda till sanktionsavgift i stället för straff. Tre av partierna har dock lämnat synpunkter i reservationer, bland annat på vissa andra delar av regeringens förslag.

  • Sverigedemokraterna framhåller i en reservation att minimistraffet för grovt djurplågeri bör vara ett år istället för de sex månader som regeringen föreslår.
  • Kristdemokraterna har lämnat två reservationer där partiet bland annat menar att sanktionsavgifter ska begränsas till administrativa överträdelser av enklare karaktär och att det motiverar ett lägre spann för sanktionsavgifter än det som föreslås.
  • I en gemensam reservation betonar Moderaterna och Sverigedemokraterna vikten av att följa upp och utvärdera lagändringarna för att säkerställa att de varken försvårar för den enskilde eller drabbar djur i negativ bemärkelse.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är onsdagen den 2 februari. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU12 Brott mot djur – skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem (publiceras 28 januari)

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Anna Sollerborn, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon: 08-786 52 42, e-post: anna.sollerborn@riksdagen.se