Aktuellt

Utskott säger ja till vikta föräldrapenningdagar på grundnivå

Publicerad: 14 juni 2022 klockan 11.10

Regeringen vill att föräldrapenningdagar på grundnivå ska vara reserverade på samma sätt som föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå, där 90 dagar är vikta för vardera föräldern. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lämnar synpunkter på förslaget i form av reservationer.

I dag är 90 dagar med föräldrapenning inte möjliga att avstå till den andra föräldern om det är fråga om dagar på sjukpenningnivå, vilket är den högsta ersättningsnivån av föräldrapenning. Med regeringens förslag skulle samma regler gälla för föräldrapenning på grundnivå, som betalas ut till föräldrar som haft låga eller inga inkomster.

Regeringen vill få fler att dela lika

Enligt regeringen skulle ändringen öka incitamenten att dela uttaget av föräldrapenningen mer lika även för föräldrar med låga inkomster.

Regeringens förslag innebär också vissa rättigheter och stärkta skyddsbestämmelser för den som har barn under åtta år eller som vårdar en närstående och som av omsorgsskäl begär flexibla arbetsformer, till exempel arbete på distans eller flexibel arbetstid. Arbetsgivaren ska bland annat besvara arbetstagarens begäran om flexibla arbetsformer inom skälig tid, och arbetstagaren ska ha rätt att återgå till det ursprungliga arbetsmönstret när tiden för en förändring av arbetsmönstret löper ut.

Förslagen är en anpassning för att Sverige ska leva upp till EU:s balansdirektiv, som ska göra det lättare att förena arbete och privatliv.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till lagändringarna som föreslås börja gälla den 2 augusti 2022, med undantag för en följdändring i lagen om ledighet för närståendevård som föreslås börja gälla den 1 oktober 2022.

Reservationer

Två partier har synpunkter på regeringens förslag. Sverigedemokraterna anser att riksdagen bör säga nej till regeringens förslag i sin helhet. Kristdemokraterna vill att antalet så kallade reserverade dagar i föräldraförsäkringen endast ska uppgå till 60 dagar per förälder, oavsett om det är fråga om dagar på sjukpenningnivå eller grundnivå. Föräldrar i Sverige borde få bestämma själva hur de vill fördela föräldraledighet och uttag av föräldrapenning, skriver Kristdemokraterna i reservationen och menar att det därför är angeläget att genomförandet av balansdirektivet inte går längre än vad som är nödvändigt.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är måndagen den 20 juni respektive tisdagen den 21 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Arbetsmarknadsutskottets ledamöter

Dokument

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2021/22:AU14: Genomförande av balansdirektivet (Publiceras 14 juni)

Kontaktperson för media

Cecilia Kignell, föredragande arbetsmarknadsutskottet, telefon 08 786 42 59, e-post cecilia.kignell@riksdagen.se.