Aktuellt

Regeringens förslag om skolval får i huvudsak nej av utbildningsutskottet

Publicerad: 10 juni 2022 klockan 14.42

Utbildningsutskottet ser stora brister i regeringens förslag om ett mer likvärdigt skolval och föreslår att riksdagen ska säga nej till merparten av det. Utskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att återkomma med ett nytt förslag. S, V och MP invänder mot såväl mot utskottets nej som förslaget till tillkännagivande.

Regeringen har föreslagit ändringar i skollagen som handlar om urvalsgrunder för förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Regeringen föreslår att de urvalsgrunder som skolorna tillämpar ska vara reglerade i skollagen. Exempelvis ska syskonförtur, geografiskt baserat urval och förtur för barn med behov av särskilt stöd kunna användas som urvalsgrund. Däremot ska kötid inte få användas som urvalsgrund enligt förslaget.

Regeringen föreslår även att huvudmän för skolorna aktivt ska verka för en allsidig social sammansättning av elever. Syftet med förslagen är att öka likvärdigheten och minska segregationen inom skolan.

Ett otydligt och begränsande förslag

Utbildningsutskottet menar att förslagen innehåller allvarliga brister och skulle skapa problem om de antogs. Bland annat anser utskottet att förslaget om allsidig social sammansättning är otydligt och skulle leda till stor osäkerhet för huvudmän och rektorer. Dessutom skulle förslagen begränsa föräldrars möjlighet att välja skola.

Utskottet föreslår ja till ny urvalsgrund i resursskolor

Däremot ställer sig utskottet bakom den del av regeringens förslag som handlar om urvalsgrunden i resursskolor. Förslaget innebär att om det inte finns plats för alla sökande till kommunala resursskolor med förskoleklass eller fristående resursskolor med förskoleklass, grundskola och grundsärskola ska de elever prioriteras som har störst behov av det särskilda stöd som resursskolan erbjuder. Detta skulle vara av stor betydelse både för de elever som har störst behov av stöd och för resursskolorna, menar utskottet.

Mot bakgrund av det föreslår utbildningsutskottet att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag förutom just den del som handlar om urvalsgrund för resursskolorna.

Efterlyser ett nytt förslag för ett utvecklat skolval

Utbildningsutskottet efterlyser vidare en gemensam och långsiktig väg framåt, bland annat för att utveckla friskolereformen. Enligt utskottet bör regeringen därför få i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag för ett utvecklat skolval som baseras på rimliga och förutsägbara kriterier, obligatoriskt skolval, bättre information och där bland annat kötid finns med som möjlig urvalsgrund.

Utskottet föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om detta.

S, V och MP invänder i reservationer

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att regeringens förslag är väl genomarbetat och att riksdagen bör säga ja till det. Samma partier reserverar sig även mot förslaget till tillkännagivande. De menar att regeringens förslag lever upp till önskemålet om ett nytt skolvalssystem som kommer att öka likvärdigheten och minska segregationen, och att något tillkännagivande därför inte behövs.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut i ärendet är onsdagen den 15 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Utbildningsutskottets ledamöter

Dokument

Utbildningsutskottets betänkande 2021/22:UbU33 Ett mer likvärdigt skolval

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Mimmi Lapadatovic, föredragande utbildningsutskottet, telefon: 08-786 42 39, e-post: mimmi.lapadatovic@riksdagen.se