Aktuellt

Utskott föreslår nej till att tidigarelägga det kommunala ställningstagandet till vindkraft

Publicerad: 9 juni 2022 klockan 15.52

Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att kommuner ska ta ställning för eller emot vindkraftsanläggningar i ett tidigare skede och utifrån ett annat underlag än vad som sker i dag. S, V och MP reserverar sig mot utskottets förslag.

Regeringen har lämnat förslag om att tidigarelägga det kommunala ställningstagandet till vindkraft, det så kallade kommunala vetot. Enligt förslaget ska en kommun på begäran av en projektör ta ställning till om den medger eller motsätter sig att ett visst mark- eller vattenområde tas i anspråk för den aktuella vindkraftsanläggningen. Huvudregeln är att en ansökan om tillstånd ska innehålla det kommunala medgivande som i sin tur är en förutsättning för att tillstånd ska kunna ges. Syftet med förslaget är att säkerställa att kommuner tar ställning före tillståndsprövningen, i stället för som nu under pågående tillståndsprövning.

Alltför begränsat underlag

Miljö- och jordbruksutskottet anser att det är mycket angeläget att säkra Sveriges växande elbehov samt att göra tillståndsprocesserna för vindkraftsetableringar effektivare och mer förutsägbara. Dock anser utskottet att regeringens förslag inte bidrar till att lösa dessa problem. Utskottet menar att det underlag kommunerna enligt förslaget ska ta ställning till är alltför begränsat. En sannolik konsekvens är att kommuner i hög utsträckning skulle komma att neka vindkraftsetableringar för att inte riskera att projekt godkänns som i ett senare skede visar sig ha omfattande negativ inverkan på kommuninvånarnas närmiljö.

Utskottet noterar att det pågår en utredning om hur olika typer av kompensation och drivkrafter ska utformas för att minska konflikterna kring vindkraftsetableringar. Utredningen ska vara klar våren 2023. Samtidigt måste kommunerna enligt det aktuella förslaget från regeringen lämna tidiga besked om vindkraft från och med den 1 januari 2023. Utskottet anser att villkoren för lokal kompensation måste klargöras först, om acceptansen för vindkraft ska öka. Regeringen får återkomma till riksdagen i frågan när villkoren är klargjorda.

Mot bakgrund av detta föreslår miljö- och jordbruksutskottet att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag. Bakom utskottets ställningstagande står motionsförslag från M, SD, C, KD och L.

Reservationer

S, V och MP invänder mot utskottets förslag i en reservation. Partierna anser att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om tidigt kommunalt ställningstagande.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är den 17 juni och beslut den 21 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Miljö- och jordbruksutskottets ledamöter

Dokument

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2021/22:MJU28 Tidigt kommunalt ställningstagande till vindkraft (publiceras 13 juni)

Kontaktperson för media

Nina Liljeqvist, föredragande miljö- och jordbruksutskottet, telefon 08-786 61 05, e-post nina.liljeqvist@riksdagen.se.