Aktuellt

Utskott säger ja till att göra det lättare att ta emot militärt stöd från andra länder

Publicerad: 17 maj 2022 klockan 18.22

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att förbättra förutsättningarna för att Sverige ska kunna ta emot militärt stöd från länder som är med i EU eller Nato.

Efter Rysslands invasion av Ukraina i februari råder ett nytt och försämrat säkerhetspolitiskt läge i Europa. Regeringen har därför föreslagit lagändringar som syftar till att förbättra förutsättningarna för Sverige att ta emot militärt stöd i form av militära styrkor från andra länder.

Regeringen får möjlighet begära militärt stöd från EU- och Natoländer

Om Sverige är i krig eller krigsfara ska regeringen få befogenhet att begära militärt stöd i form av militära styrkor av länder som är medlemmar i Europeiska unionen (EU) eller Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato).

Regeringen ska även få rätt att begära militärt stöd av länder som är med i EU eller Nato för att hindra kränkningar av svenskt territorium i fred eller under krig mellan andra länder.

Regeringen ska också få överlåta förvaltningsuppgifter till länder som lämnar militärt stöd.

Genom att riksdagen ger regeringen möjlighet att fatta den här typen av beslut skapas förutsättningar för att bättre kunna försvara Sverige.

Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla den 19 maj 2022.

Utskottet föreslår att ärendet kan avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det beslutas, som är det vanliga.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 18 maj 2022. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Utrikesutskottets ledamöter

Dokument

Utrikesutskottets betänkande 2021/22:UU19 Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater (publiceras 17 maj)

Kontaktperson för media

Kontaktpersoner är:
Britt-Marie Hartvig, föredragande utrikesutskottet, tel 08-786 48 81, e-post britt-marie.hartvig@riksdagen.se.

Martin Brothén, kanslichef utrikesutskottet, tel 08-786 54 49, e-post martin.brothen@riksdagen.se.