Aktuellt

Civilutskottet säger ja till stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Publicerad: 19 maj 2022 klockan 11.08

Brottsoffer ska få utvidgad rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sitt skadestånd. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och föreslår samtidigt en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen. Flera partier har synpunkter i ärendet i reservationer.

De brottsutsattas ställning ska stärkas och de skadliga följderna av brott ska minskas. Det är det övergripande syftet med regeringens förslag till lagändringar. Ändringarna som regeringen föreslår handlar i korthet om att

  • åstadkomma en kraftig höjning av nivåerna på kränkningsersättning
  • utvidga rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap
  • stärka rätten till ersättning för efterlevande anhöriga genom en ny form av ideell ersättning, en så kallad särskild anhörigersättning
  • utvidga möjligheterna för ett brottsoffer att utmäta gärningspersonens frihetsberövandeersättning
  • ändra företrädesordningen vid löneutmätning, så att fordringar som gäller skadestånd på grund av brott går före oprioriterade fordringar.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022, med undantag för lagändringen om ändrad företrädesordning vid löneutmätning som föreslås börja gälla den 10 september 2022.

Uppmaning om effektivare utbetalning

Civilutskottet är positivt till regeringens förslag om att stärka rätten till skadestånd för brottsoffer. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen som upprepar det som riksdagen förde fram i ett tillkännagivande 2021. Utskottet anser att regeringen snarast bör tillsätta en utredning om effektivare utbetalning av ersättning till brottsoffer genom att staten betalar ut skadeståndet efter att domen på skadestånd börjat gälla.

Utskottets förslag om tillkännagivande grundas på förslag i motioner. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Flera partier har synpunkter

Socialdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna har invändningar mot utskottets förslag i sammanlagt sex reservationer.

Socialdemokraterna föreslår att riksdagen inte ska göra något tillkännagivande till regeringen.

Moderaterna och Kristdemokraterna ser en risk för att de nya reglerna i praktiken inte leder till att poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap får en större rätt till kränkningsersättning. Partierna vill därför rikta ett tillkännagivande till regeringen om detta.

Sverigedemokraterna vill rikta ett tillkännagivande till regeringen i samma fråga. Partiet anser att rätten till kränkningsersättning för dessa yrkesgrupper ska vara densamma som övriga medborgares rätt till kränkningsersättning.

Centerpartiet vill rikta ett tillkännagivande till regeringen om att utöka de omständigheter som särskilt ska beaktas när kränkningsersättningens storlek bestäms.

Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vill att ett brottsoffer ska kunna utmäta alla slags skadestånd som en gärningsperson har fått. Partierna vill att regeringen återkommer med ett sådant lagförslag.

Liberalerna anser att regeringens förslag om en ny form av ideell ersättning för efterlevande anhöriga leder till för låg ersättning och vill rikta en uppmaning till regeringen om att ändra reglerna.

Planerad dag för debatt och beslut

Debatt sker den 30 maj och beslut den 31 maj. Debatten går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Riksdagens webb-tv

Ledamöter

Civilutskottets ledamöter

Dokument

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU20 (publiceras den 20 maj)

Kontaktperson för media

Miriam Kantor, utskottsråd civilutskottet, telefon: 08-786 66 44, e-post: miriam.kantor@riksdagen.se.