Aktuellt

Möjlighet till lindrigare straff för så kallade kronvittnen

Publicerad: 19 maj 2022 klockan 14.49

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen som syftar till att stärka rättsprocessen för brottmål och göra att fler personer blir dömda för brott. Bland annat innebär förslagen att den som medverkar i utredningen av någon annans brott ska kunna få ett lindrigare straff. Samtidigt skärps straffet för olika former av falska anklagelser.

Justitieutskottet anser att det är mycket angeläget att bekämpa den grova organiserade brottsligheten. Det är avgörande att kunna genomföra rättegångar på ett effektivt och rättssäkert sätt. Bekämpningen av den grova organiserade brottsligheten är också beroende av att vittnen vågar medverka i rättsprocesserna och att den tystnadskultur som har skapats gentemot rättsväsendet kan brytas.

Utskottet ser därför positivt på regeringens lagförslag, som bland annat innebär att den som medverkar i utredningen av någon annans brott, ett så kallat kronvittne, ska kunna få ett lindrigare straff. Samtidigt ska straffet för olika former av falska anklagelser skärpas. Regeringen föreslår också att övergrepp i rättssak, grova fall av mened och skyddande av brottsling ska kunna leda till betydligt strängare straff. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om detta.

Vad gäller brottet mened vill justitieutskottet att ett menedsbrott ska kunna anses avse allvarlig brottslighet om straffvärdet av den brottslighet menedsbrottet avser når upp till eller överstiger fängelse i ett år och sex månader. Det här innebär att menedsbrottet oftare ska kunna anses som grovt. Den uppfattningen skiljer sig från regeringens, som menar att uttrycket allvarlig brottslighet i det här sammanhanget ska avse ett straffvärde på två år.

Två uppmaningar till regeringen

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen ska rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Utskottet vill se ett kronvittnessystem som innebär att en misstänkt kan garanteras den strafflindring som åklagaren erbjuder. Det bör även utredas om brottet skyddande av brottsling ska kunna omfatta fler situationer än i dag. Till exempel bör brottet omfatta situationer där någon, till förmån för den som är misstänkt eller dömd för ett brott, under en brottsutredning lämnar falska uppgifter som kan påverka bevisläget.

Invändningar i olika reservationer

Vissa partier har gjort invändningar i reservationer mot förslagen ovan.

Vänsterpartiet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att den som medverkar i utredningen av någon annans brott ska kunna få ett lindrigare straff.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att riksdagen säger nej till förslaget om ändrad innebörd av uttrycket allvarlig brottslighet i samband med menedsbrottet.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill inte att riksdagen ska rikta något tillkännagivande till regeringen om att en åklagare ska kunna garantera en viss lindring av ett straff. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet invänder mot förslaget till tillkännagivande om utredning av brottet skyddande av brottsling.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 1 juni 2022. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU35 En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Kontaktperson för media

Elizabeth Lindell, föredragande justitieutskottet, tel 08-786 53 51, e-post elizabeth.lindell@riksdagen.se