Aktuellt

Utskott säger delvis ja till att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden

Publicerad: 19 maj 2022 klockan 13.19

För att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden har regeringen föreslagit lagändringar om register, upphandling och valfrihet. Finansutskottet föreslår att riksdagen, med vissa undantag, säger ja till regeringens förslag.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att idéburna organisationer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register och att upphandlande myndigheter får möjlighet att reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer.

Utskottet föreslår att primärvården ska undantas

Däremot föreslår finansutskottet att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag om att upphandlande myndigheter får möjlighet att reservera rätten att få delta i ett valfrihetssystem till idéburna organisationer. Finansutskottet anser att det riskerar leda till att regioner kan komma att utesluta redan etablerade och väl fungerande vårdvalsalternativ. Därför föreslår utskottet att primärvården inte ska omfattas av den ändringen.

I övrigt ställer sig utskottet bakom regeringens förslag och håller med om att det är en lämplig åtgärd för att öka idéburna organisationers deltagande inom välfärden.

Förslagen innebär enligt utskottet att kommuner, regioner och statliga myndigheter i större utsträckning kommer att kunna dra nytta av idéburna organisationers kompetens, erfarenhet och andra resurser.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2023.

Reservationer

Flera partier har synpunkter på regeringens förslag. I en reservation från Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet föreslås att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag i sin helhet. Vänsterpartiet och Miljöpartiet motsätter sig utskottets förslag att undanta primärvården från regeringens förslag.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är torsdagen den 2 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU28 Idéburen välfärd (Publiceras 20 maj)

Kontaktperson för media

Ann-Charlott Tunved, föredragande finansutskottet, telefon: 08-786 63 48, e-post: ann-charlott.tunved@riksdagen.se.