Aktuellt

Utskott säger ja till att höja åldersgränser för pension med ett år

Publicerad: 19 maj 2022 klockan 15.10

Åldersgränserna i pensionssystemet ska höjas med ett år 2023. Det är ett av regeringens förslag som bygger på Pensionsgruppens överenskommelse från 2017. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet invänder mot förslaget i varsin reservation.

I december 2017 träffade partierna i den så kallade Pensionsgruppen en överenskommelse om långsiktigt höjda och trygga pensioner. Som en följd av det lade regeringen fram förslag om höjda åldersgränser i pensionssystemet som skulle genomföras stegvis 2020, 2023 och 2026.

Tidigaste uttag skjuts fram till 63 års ålder

Det är som ett steg i detta som regeringen nu lämnat förslag till riksdagen om att höja flera åldersgränser i pensionssystemet. Bland annat föreslås åldersgränsen för tidigaste uttag av inkomstgrundad ålderspension höjas från 62 till 63 år 2023.

Även åldern för att tidigast få garantipension, bostadstillägg till pensionärer och äldreförsörjningsstöd föreslås höjas, från 65 år till 66 år.

Riktålder ersätter 65-årsnormen

Enligt förslaget ska åldersgränserna knytas till den så kallade riktåldern för pension som ska börja användas 2026. Riktåldern har till syfte att ersätta dagens 65-årsnorm och innebär istället en pensionsålder som tar hänsyn till den ökande medellivslängden i Sverige.

Samtliga pensionsrelaterade åldersgränser, samt vissa åldersgränser i kringliggande trygghetssystem, ska kopplas till riktåldern från 2026.

SD och V reserverar sig mot utskottets ja

Socialförsäkringsutskottet håller med regeringen om att arbetslivet behöver förlängas när medellivslängden ökar, för att pensionsnivåerna inte gradvis ska minska. Mot bakgrund av det föreslår utskottet att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Två partier lämnar dock invändningar mot utskottets förslag i reservationer:

  • Sverigedemokraterna reserverar sig med hänvisning till att ett senare pensionsuttag bör ske genom positiva incitament och fri vilja och inte av statligt tvång.
  • Vänsterpartiet anser att pensionerna bör höjas istället för pensionsåldern, om låga pensioner är det huvudsakliga problemet som regeringen vill åtgärda.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt är den 30 maj och för beslut den 31 maj. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Socialförsäkringsutskottets ledamöter

Dokument

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU25 Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system (publiceras 23 maj)

Kontaktperson för media

Media kan kontakta Kerstin Stridsberg, föredragande, telefon: 08-786 66 74, e-post: kerstin.stridsberg@riksdagen.se