Aktuellt

KU säger ja till ändringar i grundlag och till en ny riksbankslag

Publicerad: 16 november 2022 klockan 14.35

Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen som rör Riksbanken och till en ny riksbankslag. Förslagen om ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen är så kallade vilande förslag, vilket innebär att riksdagen har tagit beslut i frågan vid ett tidigare tillfälle. 

Regeringsformen och riksdagsordningen ändras

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till de vilande förslagen om ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen. Ändringarna i regeringsformen innebär bland annat ett förtydligande av Riksbankens uppgifter. Förslaget om ändring i riksdagsordningen innebär att det blir tydligt att riksdagens finansutskott ska följa upp och utvärdera Riksbankens verksamhet.

Ny riksbankslag

Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till en ny riksbankslag, men med några mindre ändringar. Den nya riksbankslagen innebär bland annat:

  • Mål, uppgifter och befogenheter för Riksbanken tydliggörs när det gäller penningpolitiken, det finansiella systemet, betalningsmedel, fredstida krissituationer och höjd beredskap samt internationell verksamhet
  • Det ska bli tydligare hur Riksbankens ansvarsområden förhåller sig till varandra och ansvarsområdena för Finansinspektionen och Riksgäldskontoret
  • Det ska bli tydligare att Riksbanken inom ramen för penningpolitiken ska ta realekonomisk hänsyn, och det skapas förutsättningar för en demokratisk förankring av preciseringen av prisstabilitetsmålet
  • Grunderna för Riksbankens organisation behålls, men antalet ledamöter i direktionen minskas från sex till fem. Det införs en mer ändamålsenlig ansvarsfördelning mellan riksbanksfullmäktige, direktionen och riksbankschefen
  • Riksbankens ställning som oberoende centralbank och självständig förvaltningsmyndighet stärks
  • Riksbankens finansiella oberoende stärks inom ramen för exempelvis att disponera vinster och strukturera det egna kapitalet samt upplåning till valutareserven
  • Förutsättningarna för insyn i och granskning av Riksbankens verksamhet ökar
  • Riksbanken ska bidra till en hållbar utveckling på finansmarknaden.

Särskilda regler vid ändringar i grundlagarna och riksdagsordningen

Eftersom förslagen i vissa delar gäller ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen krävs det att riksdagen röstar lika två gånger och det måste vara ett val mellan omröstningarna. Det första beslutet om förslagen togs den 1 juni 2022 och då röstade riksdagen ja. Därefter har det varit ett riksdagsval. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till de vilande förslagen.

Samtliga lagändringar föreslås börja gälla 1 januari 2023.

Reservationer

Vänsterpartiet har lagt en reservation om ytterligare ändringar i den nya riksbankslagen.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 23 november. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

 Webb-tv

Ledamöter

Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument

En ny riksbankslag (vilande grundlagsförslag m.m.)

Kontaktperson för media

Ann-Charlotte Bragsjö, föredragande konstitutionsutskottet, telefon 08-786 44 18, e-post ann-charlotte.bragsjo@riksdagen.se