Aktuellt

Ändringar i statens budget för 2022 – Utskott föreslår statliga kreditgarantier för lån till elproducenter

Publicerad: 5 september 2022 klockan 13.00

Finansutskottet föreslår att riksdagen ger regeringen rätt att ställa ut kreditgarantier för lån till elproducenter och andra elföretag på som mest 250 miljarder kronor under åren 2022 och 2023.

Finansutskottet har tagit fram ett förslag som innebär att riksdagen genom ett så kallat bemyndigande ger regeringen rätt att under 2022 och 2023 ställa ut kreditgarantier för lån till företag på elmarknaden på högst 250 miljarder kronor. En statlig kreditgaranti innebär att staten bär delar av risken för lånet.

Kreditgarantierna ska i första hand ges för lån till elproducenter, men om det behövs kan de även ges till vissa andra aktörer på elderivatmarknaden. Företagen som får ta del av kreditgarantierna ska ha fått brist på likvida medel som en följd av marginalsäkerhetskrav, men ska ändå bedömas som livskraftiga på sikt.

Kreditgarantier till aktörer som inte har sitt säte eller sin huvudsakliga verksamhet i Sverige får bara ges till dess att ett motsvarande stöd har inrättats i de länder där de har sin huvudsakliga verksamhet eller säte. Det förväntas ske inom kort.

Det är Riksgäldskontoret som bör ha ansvaret för den statliga garantigivningen.

Statens lånebehov och sparande ska inte påverkas

Kreditgarantier påverkar inte statens lånebehov eller statens sparande, eftersom pengar inte betalas ut direkt och det därmed inte uppstår några utgifter i samband med detta. De garantiavgifter som kommer att tas ut har dock en positiv effekt på lånebehov och sparande. Men om en kreditgaranti behöver infrias innebär det att staten betalar ut det garanterade lånebeloppet, vilket ökar lånebehovet och försämrar statens sparande. Totalt sett väntas garantiverksamheten vara självfinansierad över tid.

Ett initiativ från utskottet

Finansutskottets förslag är ett så kallat utskottsinitiativ. Det innebär att det är utskottet som tagit initiativ till det och att det inte kommer från en regeringsproposition eller motioner från ledamöterna, som annars är det vanliga.

Utskottet föreslår att ärendet kan beslutas trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas i kammaren, som är det vanliga.

Dag för debatt och beslut

Dag för debatt och beslut är måndagen den 5 september. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv

Ledamöter

Finansutskottets ledamöter

Dokument

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU51 Ändringar i statens budget för 2022 - Statliga kreditgarantier för lån till elproducenter

Kontaktperson för media

Kontaktperson är:

Hans Hegeland, utskottsråd finansutskottet, telefon 070-766 31 62, e-post hans.hegeland@riksdagen.se.