Aktuellt

Filtrerar på:

Utskott säger ja till vikta föräldrapenningdagar på grundnivå

Förslag till beslut Regeringen vill att föräldrapenningdagar på grundnivå ska vara reserverade på samma sätt som föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå, där 90 dagar är vikta för vardera föräldern. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Utskott föreslår ja till ändrade regler om arbetsrätt och nya stöd för omställning

Förslag till beslut Arbetsmarknadsutskottet vill att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om att reformera arbetsrätten. Det innebär bland annat förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Regeringen föreslår också ett nytt studiestöd som ska underlätta för yrkesverksamma att studera och ett stöd för att stärka enskilda personers framtida ställning på arbetsmarknaden.

Nyanländas arbetssituation har följts upp

Uppfoljning Nyanlända invandrares arbetssituation efter avslutat etableringsprogram i Sverige har följts upp på initiativ av arbetsmarknadsutskottet. Uppföljningen visar bland annat att nyanländas etablering fortfarande inte är jämställd.

Utskott anser att EU-förslag om bättre villkor för plattformsarbete är en risk för den svenska arbetsmarknadsmodellen

Förslag till beslut EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om bättre arbetsvillkor för de som arbetar via digitala plattformar. Arbetsmarknadsutskottet har prövat förslaget och anser att medlemsländerna själva bäst bestämmer vilka kriterier som ska gälla för att avgöra om en person ska räknas som anställd. Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar invändningar i ett motiverat yttrande till EU:s beslutande institutioner. M, SD, C och KD föreslår i en reservation att riksdagen ska lämna ett motiverat yttrande med annat innehåll än utskottets förslag.

Skyddet för visselblåsare ska stärkas

Beslut Det införs en ny lag som ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare. Bland annat kommer fler personer att omfattas av skyddet för visselblåsare. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En utredning av Samhall bör tillsättas

Beslut Riksdagen anser att det behöver göras en extern utredning av Samhall och riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Arbetsmarknadsutskottet vill se en utredning av Samhall

Förslag till beslut Regeringen bör tillsätta en extern utredning av Samhall. Det menar riksdagens arbetsmarknadsutskott som föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Socialdemokraterna och Miljöpartiet invänder mot utskottets förslag i en gemensam reservation.

Utskott säger ja till att stärka skyddet för visselblåsare

Förslag till beslut Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen som innebär att skyddet för personer som slår larm om missförhållanden på arbetsplatser stärks. Genom förslaget genomförs EU:s så kallade visselblåsardirektiv i Sverige. V och L har synpunkter i var sin reservation.

Utskott anser att EU-förslag om minimilöner hotar den svenska modellen

Förslag till beslut EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om minimilöner i EU. Arbetsmarknadsutskottet har prövat förslaget och är kritiskt. Ett enigt utskott anser att lönebildning hanteras bäst på nationell nivå och att EU-förslaget är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar synpunkter om detta i ett motiverat yttrande till EU:s beslutande institutioner.

Öppen utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv

Utfrågning Den 23 januari anordnade socialutskottet, socialförsäkringsutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet en gemensam offentlig utfrågning om psykisk hälsa i ett Agenda 2030-perspektiv. Utfrågningen kan ses i efterhand via webb-tv.

Arbetsmarknadsutskottet säger ja till ändrade konfliktregler på svensk arbetsmarknad

Förslag till beslut Arbetsmarknadsutskottet vill att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen som innebär utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. SD och V har invändningar mot regeringens förslag.

Utskott och EU-nämnd har valt ordförande

Press Den 2 oktober valde riksdagens utskott och EU-nämnden ordförande och vice ordförande. De utgör utskottens presidier och leder arbetet i utskotten. 

Ledamöter valda till utskott, EU-nämnd, riksdagsstyrelse och Utrikesnämnd

Press Riksdagen har valt vilka ledamöter som 2018–2022 ska ingå i riksdagens 15 utskott. Riksdagen har även valt ledamöter till EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden.

EU-förslag om europeisk arbetsmyndighet onödigt

EU-kommissionen vill inrätta en arbetsmyndighet på EU-nivå. Arbetsmarknadsutskottet anser att frågorna bättre hanteras genom befintliga samarbeten mellan EU-länderna och föreslår att riksdagen skickar sina synpunkter till EU i ett motiverat yttrande.

Öppen utfrågning om vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning

Torsdagen den 25 januari höll arbetsmarknadsutskottet en öppen utfrågning om vägen till arbete för unga med funktionsnedsättning.

Svår väg till arbete för unga med funktionsnedsättning

Unga med funktionsnedsättning har det generellt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att öka andelen som börjar arbeta eller studera, men det målet har inte nåtts. Det visar en rapport som arbetsmarknadsutskottet låtit göra.

Ledamöterna i utskotten, EU-nämnden, riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden valda

Den 7 oktober valde riksdagen ledamöter till de 15 utskotten, EU-nämnden samt riksdagsstyrelsen och Utrikesnämnden för valperioden 2014–2018. Efter det valde varje utskott ordförande och vice ordförande.