Aktuellt

Filtrerar på:

Nej till merparten av regeringens förslag om skolval

Beslut Riksdagen sa nej till merparten av regeringens förslag om ett mer likvärdigt skolval. Dock sa riksdagen ja till den del av regeringens förslag som handlar om urvalsgrunden i resursskolor. Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med ett nytt förslag om ett utvecklat skolval.

Skolelever går uppför en trappa i en skola. Foto: Maskot / TT

Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen för att öka kontrollen av konfessionella, det vill säga religiösa, inslag i skolan. Ändringarna innebär bland annat att det ställs högre krav på de huvudmän som vill bedriva verksamhet med konfessionell inriktning.

Utskott säger ja till vikta föräldrapenningdagar på grundnivå

Förslag till beslut Regeringen vill att föräldrapenningdagar på grundnivå ska vara reserverade på samma sätt som föräldrapenningdagar på sjukpenningnivå, där 90 dagar är vikta för vardera föräldern. Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

Regeringens förslag om skolval får i huvudsak nej av utbildningsutskottet

Förslag till beslut Utbildningsutskottet ser stora brister i regeringens förslag om ett mer likvärdigt skolval och föreslår att riksdagen ska säga nej till merparten av det. Utskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att återkomma med ett nytt förslag. S, V och MP invänder mot såväl mot utskottets nej som förslaget till tillkännagivande.

Ja till förskola för fler barn

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen. Förslagens syfte är att öka deltagandet i förskolan genom att varje hemkommun blir skyldig att ta kontakt med vårdnadshavarna.

Utskott föreslår ja till ändrade regler om arbetsrätt och nya stöd för omställning

Förslag till beslut Arbetsmarknadsutskottet vill att riksdagen säger ja till förslag från regeringen om att reformera arbetsrätten. Det innebär bland annat förändringar i lagen om anställningsskydd, LAS. Regeringen föreslår också ett nytt studiestöd som ska underlätta för yrkesverksamma att studera och ett stöd för att stärka enskilda personers framtida ställning på arbetsmarknaden.

Utskott säger nej till regeringsförslag om ändrad ersättning till skolor

Förslag till beslut Utbildningsutskottet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ändrade regler för ersättning till huvudmän som driver friskolor. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. S, V och MP anser i en reservation att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Utskott säger ja till förslag om extra studietid och utökad lovskola

Förslag till beslut Utbildningsutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen som gäller extra studietid och utökad lovskola. Ändringarna innebär bland annat att elever i årskurs 4–9 ska erbjudas extra studietid i anslutning till skoldagen, då de kan få hjälp med läxor och annat skolarbete. M, SD, C, V, KD och L har olika typer av synpunkter på regeringens förslag i sammanlagt nio reservationer.

Nyanländas arbetssituation har följts upp

Uppfoljning Nyanlända invandrares arbetssituation efter avslutat etableringsprogram i Sverige har följts upp på initiativ av arbetsmarknadsutskottet. Uppföljningen visar bland annat att nyanländas etablering fortfarande inte är jämställd.

En elev svetsar på yrkesskola. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Yrkesprogram ska ge behörighet till högre studier

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att alla nationella yrkesprogram på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier.

Utskott anser att EU-förslag om bättre villkor för plattformsarbete är en risk för den svenska arbetsmarknadsmodellen

Förslag till beslut EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om bättre arbetsvillkor för de som arbetar via digitala plattformar. Arbetsmarknadsutskottet har prövat förslaget och anser att medlemsländerna själva bäst bestämmer vilka kriterier som ska gälla för att avgöra om en person ska räknas som anställd. Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar invändningar i ett motiverat yttrande till EU:s beslutande institutioner. M, SD, C och KD föreslår i en reservation att riksdagen ska lämna ett motiverat yttrande med annat innehåll än utskottets förslag.

Utbildningsutskottet säger ja till förslag om nya betygssystem

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit nya system för betygssättning i skolorna, i syfte att betygen ska spegla elevernas kunskaper bättre och främja elevernas kunskapsutveckling. Bland annat innebär förslaget att kursbetygen ersätts av ämnesbetyg i gymnasieskolan. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Större möjligheter att stänga skolor

Beslut Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor som har allvarliga och återkommande brister. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Granskning av urvalet av elever till Pisaundersökningen

Beslut Riksrevisionen har granskat urvalet till Pisaundersökningen 2018 och drar bland annat slutsatsen att varken regeringen eller Skolverket har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda de tveksamheter som framkommit i samband med undersökningen. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen med anledning av Riksrevisionens granskning. Bland annat uppmanas regeringen att säkra att kunskapsmätningar i den svenska skolan genomförs på ett tillförlitligt sätt.

Utbildningsutskottet säger ja till större möjligheter att stänga skolor

Förslag till beslut Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor som har allvarliga och återkommande brister. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår även att riksdagen ska rikta tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Vänsterpartiet invänder mot regeringens förslag i en reservation. Även tillkännagivandena föranleder invändningar från flera partier.

Skyddet för visselblåsare ska stärkas

Beslut Det införs en ny lag som ger skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser, så kallade visselblåsare. Bland annat kommer fler personer att omfattas av skyddet för visselblåsare. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

En utredning av Samhall bör tillsättas

Beslut Riksdagen anser att det behöver göras en extern utredning av Samhall och riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Arbetsmarknadsutskottet vill se en utredning av Samhall

Förslag till beslut Regeringen bör tillsätta en extern utredning av Samhall. Det menar riksdagens arbetsmarknadsutskott som föreslår att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det. Socialdemokraterna och Miljöpartiet invänder mot utskottets förslag i en gemensam reservation.

Utskott säger ja till att stärka skyddet för visselblåsare

Förslag till beslut Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen som innebär att skyddet för personer som slår larm om missförhållanden på arbetsplatser stärks. Genom förslaget genomförs EU:s så kallade visselblåsardirektiv i Sverige. V och L har synpunkter i var sin reservation.

Utbildningsutskottet säger ja till höjd åldersgräns för rätt till studiemedel

Förslag till beslut Vissa studiestödsregler ska ändras för att underlätta vidareutbildning och omskolning högre upp i åldrarna. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som bland annat innebär att den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel och studiestartsstöd höjs från 56 till 60 år. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot delar av förslaget.