Omfattande planerat tekniskt arbete

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för tisdag 24 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation på riksdagsinformation@riksdagen.se.

Aktuellt

Filtrerar på:

Utskott säger ja till förslag om extra studietid och utökad lovskola

Förslag till beslut Utbildningsutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen som gäller extra studietid och utökad lovskola. Ändringarna innebär bland annat att elever i årskurs 4–9 ska erbjudas extra studietid i anslutning till skoldagen, då de kan få hjälp med läxor och annat skolarbete. M, SD, C, V, KD och L har olika typer av synpunkter på regeringens förslag i sammanlagt nio reservationer.

Nya regler för organdonation

Beslut Regeringen har föreslagit att möjliga organdonatorer under vissa förutsättningar ska kunna ges så kallad organbevarande behandling före döden. Samtidigt har regeringen föreslagit förändringar som handlar om närståendes roll i donationsprocessen. Riksdagen sa ja till förslagen och riktade även två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen.

Möjligt för kommuner att fatta automatiserade beslut

Beslut Kommunallagen ändras så att kommuner och regioner ska kunna delegera rätten att fatta beslut till en automatiserad beslutsfunktion. Det beslutade riksdagen efter förslag från regeringen.

Riksdagen vill att regeringen vidtar åtgärder som rör Sveriges energiförsörjning och rysk energi

Beslut Riksdagen beslutade att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att vidta olika åtgärder i fråga om Sveriges energiförsörjning och rysk energi.

Utskott säger ja till att höja åldersgränser för pension med ett år

Förslag till beslut Åldersgränserna i pensionssystemet ska höjas med ett år 2023. Det är ett av regeringens förslag som bygger på Pensionsgruppens överenskommelse från 2017. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till förslaget. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet invänder mot förslaget i varsin reservation.

Möjlighet till lindrigare straff för så kallade kronvittnen

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen som syftar till att stärka rättsprocessen för brottmål och göra att fler personer blir dömda för brott. Bland annat innebär förslagen att den som medverkar i utredningen av någon annans brott ska kunna få ett lindrigare straff. Samtidigt skärps straffet för olika former av falska anklagelser.

Utskott säger delvis ja till att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden

Förslag till beslut För att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden har regeringen föreslagit lagändringar om register, upphandling och valfrihet. Finansutskottet föreslår att riksdagen, med vissa undantag, säger ja till regeringens förslag.

Utskott säger ja till förslag som rör när vård av unga upphör – lex lilla hjärtat

Förslag till beslut Socialutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om lagändringar som gäller vård av unga. Förslagen har tagits fram mot bakgrund av det så kallade lilla hjärtat-fallet. Utskottet riktar också fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. S, V och MP anser i en reservation att riksdagen inte ska göra några tillkännagivanden till regeringen.

Civilutskottet säger ja till stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Förslag till beslut Brottsoffer ska få utvidgad rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sitt skadestånd. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag och föreslår samtidigt en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen. Flera partier har synpunkter i ärendet i reservationer.

Uppföljning klar om konsekvenserna av internationella militära insatser för den nationella försvarsförmågan

Försvarsutskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering har gjort en uppföljning av vilka konsekvenser internationella militära insatser har haft för Försvarsmakten i ett nationellt perspektiv. Resultaten av uppföljningen presenterades vid en pressträff den 19 maj. Pressträffen går att se i efterhand via webb-tv.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 20 maj klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor, jordbruks- och fiskefrågor samt allmänna frågor. Från regeringen deltar finansminister Mikael Damberg (S), landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg (S) och statssekreterare Paula Carvalho Olovsson. Ministrarna och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Utskott säger ja till att göra det lättare att ta emot militärt stöd från andra länder

Förslag till beslut Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att förbättra förutsättningarna för att Sverige ska kunna ta emot militärt stöd från länder som är med i EU eller Nato.

Pressträff om konsekvenser av internationella militära insatser för den nationella försvarsförmågan

Press Försvarsutskottets arbetsgrupp för uppföljning och utvärdering har gjort en uppföljning av vilka konsekvenser internationella militära insatser har haft för Försvarsmakten i ett nationellt perspektiv. Resultaten presenteras vid en pressträff i riksdagen. Försvarsutskottets ordförande Pål Jonson (M) medverkar tillsammans med företrädare för utskottets övriga partier.

Näringsutskottet vill att regeringen vidtar åtgärder i fråga om Sveriges energiförsörjning och rysk energi

Förslag till beslut Näringsutskottet föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om Sveriges energiförsörjning och rysk energi. Bland annat anser utskottet att det behöver vidtas åtgärder så att Sverige upphör med import av rysk energi när det är möjligt. Utskottet står enigt bakom förslaget.

Skatteutskottet säger ja till skattereduktion för avgift till a-kassan

Förslag till beslut Regeringen vill införa en skattereduktion för avgiften till a-kassan och skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Om förslaget går igenom ska den som är medlem i en svensk a-kassa få avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade a-kasseavgiften.

KU säger nej till att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till regeringens förslag om att begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som visar personuppgifter om brott. KU föreslår samtidigt att riksdagen antar som vilande flera andra förslag som rör grundlagarna tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. I en reservation vill S, V, L och MP att riksdagen som vilande antar även förslaget om att begränsa grundlagsskyddet för vissa söktjänster.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Måndagen den 2 maj klockan 11 samråder regeringen med EU-nämnden inför möte i EU:s ministerråd för transport, telekommunikation och energi. Från regeringen deltar energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar (S). Ministern återrapporterar också från tidigare möte i rådet.

Extra ändringsbudget: Ja till tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt att skänka överskott av vaccindoser föreslås

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt att överskottet av vaccindoser mot covid-19 får skänkas till andra länder. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar till regeringen om att stärka den svenska matberedskapen och om stöd till civilsamhället. MP har invändningar mot regeringens förslag och S har invändningar mot utskottets förslag till tillkännagivanden.

Veckans KU-utfrågningar om granskningsärenden

Granskning Konstitutionsutskottet, KU, håller den 26, 28 och 29 april utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar. Statsminister Magdalena Andersson (S) hör till de som frågas ut den här veckan. Utfrågningarna kan ses direkt och i efterhand via webb-tv.

Utskott vill att regeringen utreder regler för identifiering och återlämning av samiska kvarlevor

Förslag till beslut Kulturutskottet vill att riksdagen ska uppmana regeringen att utreda förutsättningarna för att ta fram enhetliga regler kring att identifiera, återställa och återbörda samiska föremål och kvarlevor. S har invändningar mot förslaget.