Aktuellt

Tidsfristerna för personligt betalningsansvar i aktiebolag bör ses över

Beslut Den pågående spridningen av det nya coronaviruset har resulterat i att både små och stora företag allt oftare får likviditetsproblem. Riksdagen riktade därför ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att göra en översyn med tillfällig inriktning av de tidsfrister i aktiebolagslagen som gäller för personligt betalningsansvar vid kapitalbrist.

Fler åtgärder för att underlätta bolags- och föreningsstämmor

Beslut Det ska införas tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- och föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande. Syftet är att motverka spridningen av det nya coronaviruset. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ändrade övergångsbestämmelser för medicintekniska produkter

Beslut Övergångsbestämmelser ändras i väntan på att nya EU-regler inom området medicinteknik ska börja tillämpas. Regeringens förslag innebär att övergångsbestämmelserna till bland annat lagen om medicintekniska produkter ändras så att äldre föreskrifter fortfarande ska gälla fram till och med den 25 maj 2021.

Tillfälliga ändringar i presstödet

Beslut Presstödet ändras tillfälligt för att minska de ekonomiska konsekvenserna för medierna i samband med utbrottet av coronaviruset. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Vinterbensin ska tillfälligt tillåtas fram till 31 maj

Beslut Spridningen av det nya coronaviruset har lett till minskad försäljning av vinterbensin, med platsbrist i bensindepåerna som resultat. Regeringen vill därför senarelägga årets övergång till sommarbensin så att bensinleverantörerna får längre tid på sig att byta ut sorterna. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Undantag från bland annat bygglov vid samhällsfarlig smittspridning

Beslut Regeringen ska kunna tillåta undantag i plan- och bygglagen vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom, som covid-19. Syftet är att snabbt få exempelvis fältsjukhus och provtagningstält på plats om de vanliga sjukvårdslokalerna inte räcker till. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Regeringen bör utreda ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder

Beslut Regeringen bör utreda vilka grupper i arbetsför ålder som riskerar att bli särskilt sjuka i covid-19 och hur de kan få ersättning om de bör vara hemma från arbetet. Det anser riksdagen som riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

Tillfälliga ändringar i smittskyddslagen

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i smittskyddslagen för att kunna vidta särskilda åtgärder mot det nya coronaviruset. Med den förändrade lagen får regeringen bland annat rätt att utfärda särskilda föreskrifter som gör det möjligt att tillfälligt stänga ner exempelvis köpcentrum och restauranger.

Kammaren sedd snett uppifrån. Personerna sitter utspridda och långt ifrån varandra. Foto: Riksdagsförvaltningen

Ny sittning i kammaren

Med anledning av det nya coronaviruset inför riksdagen fri sittning så att ledamöterna kan sitta en bit ifrån varandra vid votering i kammaren.

Gruppledarnas överenskommelse om riksdagsarbetet under coronakrisen har förlängts

Gruppledarnas överenskommelse om riksdagsarbetet under coronakrisen gäller till och med den 7 september. Syftet med överenskommelsen är att säkerställa att riksdagen kan fullgöra sina uppgifter även om ett större antal riksdagsledamöter inte kan delta i riksdagsarbetet.

Extra ändringsbudget: Nya regler för arbetslöshetsförsäkring och studiestöd

Beslut Riksdagen sa i huvudsak ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020, med anledning av coronaviruset. Förändringarna innebär bland annat lättnader i arbetslöshetsförsäkringen och att fribeloppet för studiestöd slopas. Ändringarna börjar gälla den 13 april.

Extra ändringsbudget: Fler åtgärder på skatteområdet på grund av coronaviruset

Beslut För att lindra de ekonomiska följderna för företag på grund av coronaviruset har regeringen lagt fram flera förslag på skatteområdet. Bland annat sänks arbetsgivaravgifter, egenavgifter och den allmänna löneavgiften tillfälligt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om tillfälliga regler för bolags- och föreningsstämmor. Syftet är att aktieägare och medlemmar ska kunna delta och utöva inflytande i så stor utsträckning som möjligt utan att öka risken för att coronaviruset sprids. Med de tillfälliga reglerna ökar möjligheten för aktieägare och medlemmar att poströsta eller att delta i stämmor via ombud.

Extra ändringsbudget: Nya regler för korttidsarbete

Beslut Med anledning av coronaviruset sa riksdagen i huvudsak ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2020. Förändringarna innebär bland annat att staten tillfälligt tar tre fjärdedelar av kostnaderna för korttidspermitterad personal, att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader och att karensavdraget tillfälligt slopas. De flesta av ändringarna börjar gälla den 7 april 2020.

Ja till kreditgarantier för lån till företag

Beslut Regeringen ska under 2020 få rätt att ställa ut kreditgarantier om sammantaget högst 100 miljarder kronor till svenska kreditinstitut. Garantierna gäller lån till i första hand små och medelstora företag. Anledningen är att många företag har drabbats hårt av inkomstbortfall, försämrad likviditet och svårigheter att få lån på grund av spridningen av det nya coronaviruset.

Möjlighet till uppskov med inbetalning av vissa skatter

Beslut Företag som drabbats av likviditetsproblem med anledning av coronakrisen kommer få uppskov med inbetalning av vissa skatter under en begränsad tid. Beslutet beräknas kosta staten 27 miljarder kronor under 2020. Ändringarna börjar gälla från och med den 30 mars 2020.

KU skjuter fram sin granskning av regeringen

Press Konstitutionsutskottet har i dag enats om att tills vidare skjuta fram vårens granskning av regeringen. Utskottet kommer därmed inte hålla några utfrågningar i granskningen under våren.

Ny lag ska ge regeringen och skolhuvudmän utökade befogenheter kring skolverksamheter

Beslut Riksdagen beslutade om en ny lag som gör det möjligt att tillfälligt stänga skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. Beslutet gör det bland annat möjligt för regeringen att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.

Kreditgarantier till flygföretag på grund av coronaviruset

Beslut Regeringen får rätt att under 2020 utfärda kreditgarantier på högst 5 miljarder kronor för lån till vissa flygföretag. Det innebär att staten garanterar de lån som flygföretagen får från kommersiella banker. Anledningen är spridningen av coronaviruset, som gjort att efterfrågan på flygresor har minskat kraftigt. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Talmannen berättar om riksdagens arbete med anledning av coronaviruset

Talmannen Riksdagen fortsätter sitt arbete trots prövningar av det nya coronaviruset. Hör riksdagens talman Andreas Norlén berätta om hur riksdagen anpassat arbetet.