Aktuellt

Öppen utfrågning med anledning av nya internationella skatteregler (Uppdaterat)

Den 16 juni håller skatteutskottet och näringsutskottet en gemensam öppen utfrågning. Temat är konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset av att nya internationella skatteregler är på väg att införas. Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Regeringen bör kunna förlänga kraven på ID-kontroller direkt

Regeringen bör få möjlighet att förlänga föreskrifterna med krav på att buss-, tåg- och fartygspersonal ska göra ID-kontroller direkt när giltighetstiden för dem gått ut. Det föreslår justitieutskottet i ett utskottsinitiativ. Utskottet vill att riksdagen säger ja till lagändringar om det här. Centern och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

Cancervården står inför stora utmaningar

Det finns omotiverade skillnader i väntetid, diagnostik och behandling mellan olika cancerformer. Skillnader i diagnostik, behandling och överlevnad kopplade till patienters utbildning och socioekonomi är också tydliga. Det visar en ny rapport om cancervården som socialutskottet låtit göra.

Socialutskottet håller öppet seminarium om cancervårdens utmaningar och möjligheter

Antalet cancerfall ökar i snabb takt, vilket innebär stora utmaningar för vården och samhället. Socialutskottet har låtit ta fram en forskningsöversikt för att öka kunskapen om vad forskning och teknikutveckling betyder för cancervården i dag och i framtiden. Ett öppet seminarium anordnas i syfte att presentera och diskutera slutsatserna i rapporten.

Öppen utfrågning om piratkopiering

Näringsutskottet håller den 28 april en öppen utfrågning om piratkopiering och andra rättighetsintrång på den digitala marknaden. Syftet med utfrågningen är att dela kunskap och få en större inblick i hur piratkopiering och andra immaterialrättsintrång påverkar såväl näringsliv och konsumenter som samhället i övrigt.

Regeringen bör pröva möjligheterna att omlokalisera statliga myndigheter

Ett enigt näringsutskott vill att regeringen prövar om det går att omlokalisera statliga myndigheter från större städer till landsbygden och menar att riksdagen ska rikta en uppmaning till regeringen om detta.

Justitieutskottet vill se tre uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor

Justitieutskottet föreslår tre tillkännagivanden till regeringen inom området straffrätt. Tillkännagivandena handlar om fridskränkningsbrott, hedersrelaterade brott och systematiska stölder.

Justitieutskottet vill ta bort danstillståndet och ge polisen möjlighet att söka igenom båtar

Polisen borde ha rätt att söka igenom båtar efter vapen och andra farliga föremål. Det anser justitieutskottet som vill att riksdagen uppmanar regeringen att se över denna möjlighet. Uppmaningen är ett av fem tillkännagivanden som justitieutskottet nu föreslår att riksdagen riktar till regeringen.

Regeringen borde ta initiativ till brottsofferportal för id-stölder

Regeringen borde ta initiativ till att skapa en brottsofferportal för dem som drabbats av bedrägerier och identitetsstölder. Det anser justitieutskottet, som tycker att riksdagen ska uppmana regeringen att börja driva frågan.

Socialutskottet vill samla viss cancervård till färre sjukhus

Socialutskottet vill att riksdagen riktar tre uppmaningar till regeringen som rör vården. Arbetet med att samla viss cancervård till ett mindre antal sjukhus bör påbörjas. Det bör tas fram förslag om hur förebyggande arbete mot psykisk ohälsa kan förbättras. Utskottet vill också att forskningen om behandlings- och rehabiliteringsmetoder för posttraumatiskt stressymtom ses över.

Fängelsedömda för våldsbrott bör tvingas delta i behandlingsprogram

Den som sitter i fängelse för våldsbrott ska vara tvungen att gå ett behandlingsprogram. Vägrar personen ska det ge sämre möjligheter till permission och villkorlig frigivning. Det anser justitieutskottet som föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande om det till regeringen. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Socialutskottet vill stärka egenkontrollen i socialtjänsten

Socialutskottet vill stärka egenkontrollen i både offentliga och privata verksamheter som bedriver socialtjänst. Utskottet föreslår därför att riksdagen ska uppmana regeringen att redovisa vilka åtgärder som kan göras för att åstadkomma detta. S, MP och V reserverar sig mot förslaget.

Justitieutskottet vill ha samma begränsningar för alla pass och resehandlingar

För att minska missbruket av svenska pass vill regeringen införa begränsningar i passlagen. Justitieutskottet tycker begränsningarna är bra men vill att samma regler ska gälla för resehandlingar som utfärdas till flyktingar och statslösa. 

Öppen utfrågning om ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar

Tisdagen den 9 februari håller socialutskottet en öppen utfrågning om ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar. Barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), Socialstyrelsen, SKL, IVO, regeringens samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården samt två kommuner är några av dem som deltar.

Möjlighet dra in pass vid misstänkt terrorismresa bör prövas

I andra länder finns möjligheten att återkalla eller dra in passet vid terrorismresor. Det bör prövas även i Sverige, anser justitieutskottet, som vill att riksdagen uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

EU-förslag om strängare regler för vapen går för långt

EU-kommissionen vill ändra reglerna i EU:s vapendirektiv. Justitieutskottet tycker att förslaget går för långt och att det strider mot subsidiaritetsprincipen på flera punkter. Utskottet föreslår därför att riksdagen skickar ett motiverat yttrande till EU.

Energikommissionen bör ta upp Vattenfalls framtida roll

Energikommissionen bör diskutera Vattenfalls roll i energisystemet och bolagets uppdrag och mål. Det tycker ett enigt näringsutskott, som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att tydliggöra detta.

Öppen hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön

Tisdagen den 19 januari håller konstitutionsutskottet och justitieutskottet en öppen hearing om radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i den digitala miljön.

Justitieutskottet säger ja till id-kontroller på bussar, båtar och tåg

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att id-kontroller ska kunna införas på bussar, båtar och tåg som transporterar passagerare till Sverige. Centerpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig mot hela förslaget. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna reserverar sig mot delar av förslaget.

Justitieutskottet vill ha uppföljning av polisens nya organisation

Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen nio olika uppdrag som rör rättsväsendet. En majoritet i utskottet vill bland annat se en uppföljning av den nya polisorganisationen, att allmänheten lättare ska kunna få kontakt med polisen och att polisen ska öka sin närvaro på internet.