Aktuellt

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Torsdagen den 21 januari klockan 15 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer senare samma dag. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren (S).

Utrikesutskottet vill att regeringens agerande för frihetsberövade svenskar utvärderas

Förslag till beslut Riksdagens utrikesutskott vill att en oberoende undersökningskommission ska utvärdera regeringens agerande för att få de fängslade svenska medborgarna Dawit Isaak och Gui Minhai frigivna. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om det.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 15 januari klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet för allmänna frågor och rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen deltar finansminister Magdalena Andersson (S) och EU-minister Hans Dahlgren (S).

Riksdagsbiblioteket är stängt tills vidare

Riksdagsbiblioteket i Gamla stan i Stockholm är stängt för besök tills vidare på grund av coronapandemin. Det går inte att låna, reservera, beställa eller lämna tillbaka böcker så länge biblioteket är stängt. Pågående lån förlängs. I vanliga fall är Riksdagsbiblioteket öppet för alla.

Tillfällig covid-19-lag ska möjliggöra krafttag mot smittspridning

Förslag till beslut Socialutskottet föreslår att riksdagens säger ja till regeringens förslag om en tillfällig lag och vissa lagändringar som möjliggör fler åtgärder för att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Bland annat ska folksamlingar på platser dit allmänheten har tillträde kunna förbjudas och serveringsställen kunna stängas. Utskottet föreslår samtidigt två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om ekonomisk kompensation för drabbade verksamheter och information till utskottet.

Riksdagen kallas in för att behandla pandemilag

Press Riksdagen kallas in första veckan i januari för att behandla en tillfällig lag för att förhindra smittspridning av covid-19, den så kallade pandemilagen.

Utredning om riksdagens arbete under coronapandemin

Press Riksdagsstyrelsen beslutade den 16 december att sammankalla en parlamentarisk kommitté som ska genomföra en uppföljning av riksdagens och Riksdagsförvaltningens arbete under coronapandemin. Utredningen kommer att ledas av den tidigare talmannen Per Westerberg och ska redovisa sitt uppdrag senast den 30 november 2021.

En klubba ligger på talmanspodiet i kammaren. Till höger står Sveriges rikes lagbok. Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen klar med statens budget för 2021

Den 17 december avslutade riksdagen höstens arbete med statens budget för 2021. Nu är det beslutat hur pengarna ska fördelas inom budgetens 27 utgiftsområden.

Utskott vill ha friliggande cykelvägar

Förslag till beslut Trafikutskottet vill att nya cykelbanor inte ska behöva byggas nära bilvägar, utan som friliggande cykelvägar. Dagens regler gör detta onödigt svårt, tycker utskottet, som föreslår att regeringen ser över regelverket och hur det används. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna reserverar sig mot utskottets förslag.

Kollage med två bilder: Två elever sitter och skriver i ett klassrum. Ett fallet träd i en skog. Foto: Maskot/TT och Nicklas Wijkmark/Naturvårdsverket.

Pengar har fördelats inom sex utgiftsområden i statens budget

Beslut Riksdagen har fattat beslut om sex av de 27 utgiftsområdena i statens budget. Besluten handlar bland annat om hur mycket pengar som nästa år ska gå till miljö- och naturvård, arbetsmarknad, näringsliv, och utbildning.

Socialutskottet vill se ny pandemilag

Förslag till beslut En tillfällig lag som ger möjlighet till mer träffsäkra åtgärder behövs för att begränsa spridningen av covid-19. Det tycker socialutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt återkomma med ett sådant förslag.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 11 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet för rättsliga och inrikes frågor, rådet för jordbruk och fiske, rådet för miljö samt rådet för transport, telekommunikation och energi. Från regeringen deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), inrikes­minister Mikael Damberg (S), landsbygds­minister Jennie Nilsson (S), miljö- och klimat­minister Isabella Lövin (MP) och energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S). Några av ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Utskott anser att Sverige bör uttala en Nato-option

Förslag till beslut Sverige bör, likt Finland, uttala en Nato-option för att stärka det säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet. Det anser det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet som föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. Samtliga riksdagspartier har synpunkter i reservationer.

Utskott anser att EU-förslag om minimilöner hotar den svenska modellen

Förslag till beslut EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om minimilöner i EU. Arbetsmarknadsutskottet har prövat förslaget och är kritiskt. Ett enigt utskott anser att lönebildning hanteras bäst på nationell nivå och att EU-förslaget är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utskottet föreslår därför att riksdagen lämnar synpunkter om detta i ett motiverat yttrande till EU:s beslutande institutioner.

Försvarsutskottet föreslår ja till regeringens förslag om totalförsvaret under 2021–2025

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit nya mål och redovisat en inriktning för totalförsvaret 2021–2025. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen. Utskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att utreda den moderna civilpliktens utformning. 

Finansutskottet vill se utredning om det kommunala utjämningssystemet

Förslag till beslut Regeringen bör tillsätta en utredning som ska se över hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet med fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. Det anser finansutskottet, som föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. Vänsterpartiet har synpunkter på förslaget.

Förslag till ändringar för barn och unga som placerats i familjehem

Förslag till beslut Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till lagändringar och ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen som rör flytt av vårdnaden för barn och unga som är placerade i familjehem. Syftet är att förtydliga uppgifterna och skyldigheterna som kommunernas socialnämnder har gentemot dessa barn och unga. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverar sig mot tillkännagivandet. 

Förslag att svenskt deltagande i militär insats i Irak fortsätter

Förslag till beslut Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att Sverige även under 2021 deltar i den pågående militära utbildningsinsatsen i Irak. SD och V reserverar sig mot förslaget.

Förslag att svenskt deltagande i FN-insatsen i Mali fortsätter

Förslag till beslut Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att Sverige fortsätter att delta i den pågående FN-insatsen i Mali. Förutsättningen är att det även i fortsättningen finns ett mandat från FN:s säkerhetsråd.

Förslag att svenskt deltagande i militär insats i Afghanistan fortsätter

Förslag till beslut Det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till att Sverige fortsätter att delta i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats i Afghanistan under 2021. SD och V reserverar sig mot förslaget.