Aktuellt

Tillfällig covid-19-lag ska möjliggöra fler smittskyddsåtgärder

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en tillfällig lag och vissa lagändringar som möjliggör fler åtgärder för att motverka trängsel och därmed hindra spridningen av sjukdomen covid-19.

En ny pandemilag behövs

Beslut En tillfällig lag som ger möjlighet till mer träffsäkra åtgärder behövs för att begränsa spridningen av covid-19. Riksdagen uppmanar genom ett tillkännagivande regeringen att skyndsamt återkomma med förslag till en tillfällig lag. Den ska reglera hur människor får samlas vid en epidemi eller pandemi, hur nedstängningar av verksamheter får ske och att kompensation ska ges till de verksamheter som berörs.

Arbetsgivare ska kunna få ersättning för vissa kompetensinsatser

Beslut Riksdagen har beslutat om en ändring i lagen om stöd vid korttidsarbete som innebär att arbetsgivare som får stöd vid korttidsarbete och som anordnar kompetensinsatser ska kunna få ersättning för sådana insatser.

Tillfälliga ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring förlängs

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det innebär bland annat att tillfälliga lagändringar med anledning av covid-19 förlängs till och med den 1 januari 2023.

Möjlighet till högre tilläggslån för studerande som arbetat tidigare

Beslut Riksdagen har beslutat om en ändring i studiestödslagen som innebär att regeringen vid extraordinära händelser i fredstid kan besluta om att ett högre belopp än normalt får lämnas i extra lån till den som arbetat tidigare.

Vaccination mot covid-19 ska ingå i nationella vaccinationsregistret

Beslut Lagen om register över nationella vaccinationsprogram ska även innehålla vaccinationer mot sjukdomen covid-19. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Fortsatta smittskyddsåtgärder på restauranger och barer

Beslut Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla fram till den 31 maj 2021. Den som driver ett serveringsställe, som till exempel en restaurang eller bar, har ansvar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset. Lagens giltighetstid förlängs eftersom spridningen av coronaviruset fortsätter.

Möjligt hålla digitala bolags- och föreningsstämmor även under 2021

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att förlänga den tillfälliga lagen som gör det möjligt att hålla bolags- och föreningsstämmor utan att delta fysiskt. Det innebär att en stämma kan hållas antingen digitalt i kombination med poströstning eller genom enbart poströstning.

Extra ändringsbudget: 31 miljarder kronor ytterligare till kommuner, regioner och annan verksamhet i år

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag på ändringar i statens budget för år 2020 på grund av covid-19-pandemin och andra omständigheter. De sammanlagda utgifterna för dessa förslag blir drygt 31 miljarder kronor. Mest pengar, cirka 15 miljarder kronor, går till kommuner och regioner. 

Riksdagens arbete under coronapandemin bör följas upp

Beslut Riksdagen anser att det egna arbetet under coronapandemin bör följas upp och uppmanade i ett tillkännagivande riksdagsstyrelsen att ta initiativ till en sådan uppföljning. Enligt riksdagen bör en parlamentariskt sammansatt kommitté genomföra uppföljningen och presentera sitt resultat senast under hösten 2021.

Extra ändringsbudget: Förlängd ersättningsperiod för personer i riskgrupp

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ytterligare en extra ändringsbudget för att lindra konsekvenserna av coronavirusets spridning. Beslutet innebär att ersättningsperioden förlängs från 90 dagar till högst 184 dagar för viss sjukpenning i förebyggande syfte, viss smittbärarpenning och viss tillfällig föräldrapenning.

Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

Beslut En tjänstepensionskassa är en förening som sköter medlemmarnas tjänstepension. I spåren av covid-19-pandemin finns risk att några kassor inte kan leva upp till de krav på kapital som krävs för att få fortsätta driva sin verksamhet som tjänstepensionsföretag.Regeringen föreslår därför en övergångsbestämmelse som gör det lättare för en långsiktigt livskraftig tjänstepensionskassa att få tillstånd att driva tjänstepensionsverksamhet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Tillfällig ändring i AP-fondernas placeringsregler med anledning av covid-19

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en tillfällig ändring i placeringsreglerna för fyra av de allmänna pensionsfonderna, de så kallade AP-fonderna, med anledning av covid-19.

Extra ändringsbudget: Ökade medel för ersättning till egenföretagare och andra åtgärder

Beslut För att lindra samhällseffekterna av det nya coronaviruset har regeringen föreslagit ytterligare åtgärder inom ramen för en tionde extra ändringsbudget för 2020. Bland annat föreslås ökade medel som ska möjliggöra ett nytt ekonomiskt stöd till egenföretagare och en förlängning av omställningsstödet till företag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Anmälningstiden för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs

Beslut Lagen om stöd vid korttidsarbete justeras så att tiden för arbetsgivare att komma in med en anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två till fyra veckor. Riksdagen sa ja till förslaget, som är ett utskottsinitiativ.

Nya bestämmelser om tandvårdsersättning med anledning av covid-19

Beslut Regeringen ska kunna göra undantag från reglerna för tandvårdsersättning vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom eller vid andra extraordinära händelser i fredstid. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ändrat förslag om EU:s egna medel går längre än nödvändigt

Beslut EU-kommissionen har lagt fram ett ändrat förslag som gäller systemet för EU:s egna medel. Bland annat innebär det att taket för egna medel höjs. Riksdagen anser att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen, som innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt. Riksdagen skickar sina synpunkter till EU:s beslutande institutioner i ett så kallat motiverat yttrande.

Extra ändringsbudget - Ersättningar till riskgrupper och andra åtgärder

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en nionde ändringsbudget med anledning av coronaviruset. Ändringsbudgeten omfattar bland annat ersättningar till riskgrupper och kapitalinsatser i SAS, Swedavia och Lernia. Riksdagen riktade även ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om Arlandas framtid. Riksdagen menar bland annat att goda flygförbindelser inom och utom landet är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och att fortsatt utbyggnad av Arlanda är viktigt för jobb och tillväxt i hela Sverige.

Gruvhål med granar i bakgrunden Foto: Trons / SCANPIX

Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ändring i minerallagen. Undersökningstillstånd som har förlängts efter att tillståndshavaren visat synnerliga skäl för förlängning och som är giltiga den 1 juli 2020 kan förlängas med ytterligare ett år från den dag giltighetstiden annars hade löpt ut. Syftet med lagändringen är att underlätta för prospekteringsbolagen, som riskerar att drabbas hårt av effekterna av coronavirusets spridning.

Kvinnlig kock skär lök i restaurangkök. Hon har ena handen i en låda med kantareller. Foto: Maskot / TT

Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen slår fast att den som driver ett serveringsställe, som till exempel en restaurang, bar eller kafé, ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av coronaviruset.