Aktuellt

Filtrerar på:

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla

Beslut Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den så kallade covid-19-lagen, och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla till och med sista januari 2022. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och riktade även flera tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om bland annat dessa lagar.

Polisen bör kunna tvångstesta personer för covid-19 efter utvisningsbeslut

Beslut Polisen bör få befogenhet att tvångstesta personer för covid-19 om det är nödvändigt för att kunna verkställa ett utvisningsbeslut. Det menar riksdagen och uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att skyndsamt utreda frågan.

Extra ändringsbudget: Ja till förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag till åtgärder med anledning av coronapademin. Bland annat innebär det att det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, till och med september 2021. Det innebär även exempelvis förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till kultur och idrott.

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Beslut Regeringen ska kunna förlänga giltighetstiden för yrkeskompetensbevis för förare som kör tunga fordon i yrkesmässig trafik, som gods- och persontransporter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Årsredovisningen för staten 2020 har granskats

Beslut Riksdagen har tagit del av regeringens skrivelse om årsredovisningen för staten 2020 och Riksrevisionens redogörelse för granskningen av årsredovisningen. 2020 präglades av pandemin och regeringen och riksdagen genomförde en mängd åtgärder för att bekämpa spridningen av covid-19 och begränsa dess följdverkningar. Utfallet för utgifterna blev 150 miljarder kronor högre än beräknat och utfallet för inkomsterna blev 118 miljarder kronor lägre än beräknat.

Ja till regeringens vårproposition och vårändringsbudget

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken i vårpropositionen. Riksdagen sa också ja till förslagen i vårändringsbudgeten om ändrade inkomster och utgifter för staten under 2021. Även en extra ändringsbudget med minskade arbetsgivaravgifter för unga sommaren 2021 fick godkänt av riksdagen.

Insyn i ärenden om stöd vid korttidsarbete

Beslut Sekretess ska inte gälla beslut om stöd till företag vid korttidsarbete, beslut om återkrav av sådant stöd eller beslut om ersättning för kompetensinsatser, som företag som beviljas stöd kan få. Riksdagen sa ja till regeringens förslag, som ska ge allmänhet och medier bättre insyn i ärenden om korttidsarbete.

Ändra stödet vid korttidsarbete

Beslut Riksdagen riktade tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen som rör stödet vid korttidsarbete. Regeringen bör överväga mer resurser, lagändringar och en tidsgaranti för handläggningen för att korta handläggningstiderna. Straffbestämmelserna vid missbruk eller fusk med stödet bör ses över. Samtidigt ska små fel inte behöva leda till att allt stöd behöver betalas tillbaka.

Förbättrat stöd till företag med anledning av corona

Beslut Riksdagen uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att vidta åtgärder för att förbättra stöden till företag som drabbas av pandemins konsekvenser. Det skulle till exempel kunna handla om att fler kostnader kan ingå när rätten till omställningsstöd beräknas. Regeringen måste samtidigt ta hänsyn till att det är viktigt att stöd kan betalas ut snabbt.

Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Beslut En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för upp till två anställda införs för så kallade växa-företag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Åtgärden ska förstärka företagens möjligheter att anställa under coronapandemin.

Regeringen bör komma med ett förslag om att utvidga bidragsbrottslagen

Beslut Riksdagen anser att bidragsbrottslagen bör utvidgas till att omfatta även statliga stöd till företag, och riktade därför en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen att ta fram ett sådant förslag till utvidgad bidragsbrottslag.

Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Beslut En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för upp till två anställda införs för så kallade växa-företag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Åtgärden ska förstärka företagens möjligheter att anställa under coronapandemin.

Ja till möjlighet till tillfälliga urvalsregler för högskolan

Beslut Det ska vara möjligt för regeringen att tillfälligt kunna ändra urvalsreglerna till högskola och universitet vid extraordinära händelser i fredstid, till exempel under coronapandemin. Det anser riksdagen och sa ja till regeringens förslag.

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla

Beslut Regeringen har föreslagit att lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till slutet av september 2021. Detta på grund av den fortsatt höga smittspridningen av covid-19, belastningen på hälso- och sjukvården och att bland annat covid-19-lagen gäller till slutet av september 2021. Lagen är tidsbegränsad och har förlängts en gång tidigare.

Regeringen måste pröva alla möjligheter för att säkra vaccin mot covid-19

Beslut Riksdagen anser att det är nödvändigt att regeringen prövar alla möjligheter för att säkra leveranser av vaccin mot sjukdomen covid-19. Regeringen bör också undersöka möjligheterna till omfördelning av vaccin inom EU för att Sverige ska få tillgång till ökade och snabbare leveranser. Riksdagen riktade ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om detta. 

Ersättning till riskgrupper bör förlängas tills vaccinationsfas 3 avslutats

Beslut Sjukpenning i förebyggande syfte till riskgrupper ska kunna betalas ut fram till dess att fas 3 i vaccinationsplanen mot covid-19 är avslutad. Det menar riksdagen och riktade därför ett tillkännagivande till regeringen om det.

Extra ändringsbudget: Pengar till företag, sjuklönekostnader, kultur och idrott samt ett nytt evenemangsstöd

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ytterligare åtgärder på grund av den fortsatta spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet innebär att statens utgifter 2021 ökar med 23,3 miljarder kronor och omfattar bland annat åtgärder som förlängt omställningsstöd till egenföretagare och handelsbolag, förlängda ersättningar i sjukförsäkringen till vissa riskgrupper och ett nytt evenemangsstöd till arrangörer.

Lagen om omställningsstöd justeras

Beslut Riksdagen sa ja till en smärre ändring i lagen om omställningsstöd. Regeringen har vid flera tillfällen förlängt omställningsstödet till företagare genom ändringar i de förordningar som reglerar stödet. Lagändringen är en anpassning till de ändringarna och innebär att företagare inte ska behöva lämna in irrelevanta uppgifter i sin ansökan.

Stöd till äldreomsorgen genom ändringar i statens budget

Beslut Riksdagen beslutade om ändringar i statens budget för 2021 för att ge ökat stöd till äldreomsorgen. Utgifterna i statens budget ska öka med cirka 4,3 miljarder 2021.

Systemet för EU:s egna medel från år 2021 och framåt godkänns

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att godkänna de ändrade reglerna för EU:s egna medel från år 2021 och framåt, som EU:s ministerråd har beslutat om. De ändrade reglerna ska gälla från den 1 januari 2021. Alla EU:s medlemsländer måste godkänna ministerrådets beslut för att det ska börja gälla.