Aktuellt

Filtrerar på:

Ett fordon tankas på en bensinstation Foto: Pontus Lundahl / TT

Extra ändringsbudget: Ja till tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt att skänka överskott av vaccindoser

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt att överskottet av vaccindoser mot covid-19 får skänkas till andra länder. Riksdagen riktade också två uppmaningar till regeringen om att stärka den svenska matberedskapen och om stöd till civilsamhället.

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att företag som hamnat i ekonomiska svårigheter under perioden den 1 mars 2020–31 december 2021 på grund av covid-19-pandemin, ska kunna fortsätta ta del av statligt stöd i form av nedsatt energiskatt.

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla den 31 mars 2022.

Extra ändringsbudget: Ja till slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder

Beslut Riksdagen beslutade om ytterligare åtgärder på grund av spridningen av sjukdomen covid-19. Bland annat ska anståndstiden för att betala skatt förlängas, karenstiden för stöd vid korttidsarbete tas bort och evenemangsstödet förstärks.

Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor återinförs

Beslut Regeringen har föreslagit en ny lag som innebär att de tillfälliga undantagen för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor återinförs under en begränsad tid. Reglerna innebär bland annat en möjlighet att hålla stämma helt utan fysiskt deltagande. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Extra ändringsbudget: Ja till ersättningar inom sjukförsäkringen, stöd till företag och medel till testning och smittspårning

Beslut Riksdagen sa delvis ja till förslag från regeringen om ytterligare åtgärder på grund av covid-19. Riksdagen beslutade också att mer pengar satsas inom kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget än vad regeringen har föreslagit. Vidare uppmanade riksdagen regeringen att ändra kriterierna för evenemangsstöd så att fler kan få stödet och att de som berörs kan få det snabbare.

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla

Beslut Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den så kallade covid-19-lagen ska fortsatt gälla till och med den 31 maj 2022. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen riktade också en uppmaning till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag om att de båda lagarna endast ska gälla till och med den 31 mars 2022.

Utskott vill att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla

Förslag till beslut Socialutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj. I en uppmaning till regeringen, ett tillkännagivande, vill utskottet samtidigt att regeringen återkommer med ett förslag om att lagarna ska gälla endast till och med den 31 mars. I ärendet finns sammanlagt åtta reservationer.

Skrivelse om covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har behandlats

Beslut Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den innehåller en redogörelse för de åtgärder som har genomförts med anledning av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder. Enligt regeringen har de genomförda åtgärderna avsevärt minskat förekomsten av trängsel, folksamlingar och nära kontakter mellan människor.

Momsregler för vissa inköp av EU-organ ska ändras

Beslut EU-organ ska kunna göra momsfria inköp av varor och tjänster för att hantera covid-19-pandemin. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ändringar i statens budget för 2021

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2021. Förslaget innebär en ökning av statsbudgeten med 22,5 miljarder kronor 2021. De ökade anslagen går bland annat till testning och smittspårning av covid-19.

Ersättning för skador av vaccin mot covid-19

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om statlig ersättning för skador som orsakas av vaccin mot covid-19. Riksdagen riktade även ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att skynda på en planerad översyn av ersättningen till barn för skador som kan uppstå av vaccin mot covid-19. 

Ändringar i avstämningen av stöd vid korttidsarbete

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändrade regler för avstämning av stöd vid korttidsarbete. Bland annat ska arbetsgivare som blivit återbetalningsskyldiga för preliminärt stöd vid korttidsarbete för att deras anmälan om avstämning har kommit in för sent i vissa fall kunna lämna in en ny anmälan om avstämning Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen. Regeringen bör bland annat analysera i vilken utsträckning företag hamnat hos Kronofogden utan egen förskyllan genom att stöd med anledning av coronaviruset försenats eller uteblivit.

Undersköterska tar blodprov från en patients arm Foto: Janerik Henriksson / TT

Tillfälligt minskad skatt för arbetsinkomster för år 2021 och 2022

Beslut Regeringen har föreslagit en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för åren 2021 och 2022. Tanken är att kompensera dem som har låga till medelhöga arbetsinkomster för ökade arbetskostnader som kan uppstå på grund av coronapandemin. De nya reglerna börjar gälla den 1 december 2021. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. 

Skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om en ny, tillfällig lag om skattereduktion för investeringar i inventarier som görs under år 2021. Den nya lagen gäller från den 1 januari 2022 till och med år 2024.

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla

Beslut Lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den så kallade covid-19-lagen, och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla till och med sista januari 2022. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och riktade även flera tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om bland annat dessa lagar.

Polisen bör kunna tvångstesta personer för covid-19 efter utvisningsbeslut

Beslut Polisen bör få befogenhet att tvångstesta personer för covid-19 om det är nödvändigt för att kunna verkställa ett utvisningsbeslut. Det menar riksdagen och uppmanade regeringen i ett tillkännagivande att skyndsamt utreda frågan.

Extra ändringsbudget: Ja till förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till företag, kultur och idrott

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag till åtgärder med anledning av coronapademin. Bland annat innebär det att det förstärkta stödet vid korttidsarbete förlängs med tre månader, till och med september 2021. Det innebär även exempelvis förlängda ersättningar i sjukförsäkringen och stöd till kultur och idrott.

Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Beslut Regeringen ska kunna förlänga giltighetstiden för yrkeskompetensbevis för förare som kör tunga fordon i yrkesmässig trafik, som gods- och persontransporter. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Årsredovisningen för staten 2020 har granskats

Beslut Riksdagen har tagit del av regeringens skrivelse om årsredovisningen för staten 2020 och Riksrevisionens redogörelse för granskningen av årsredovisningen. 2020 präglades av pandemin och regeringen och riksdagen genomförde en mängd åtgärder för att bekämpa spridningen av covid-19 och begränsa dess följdverkningar. Utfallet för utgifterna blev 150 miljarder kronor högre än beräknat och utfallet för inkomsterna blev 118 miljarder kronor lägre än beräknat.